Κανονισμοί

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον, αφού λάβη τας απόψεις των επιμελητηρίων, εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως τοιούτων Κανονισμών αι διατάξεις αι αφορώσαι εις εγγραφήν εταιρειών άνευ της λέξεως Λτδ. συμφώνως προς τον περί Εταιρειών Νόμον και αι διατάξεις τούτων αι αφορώσαι εν γένει εις την λειτουργίαν, εκκαθάρισιν και διάλυσιν τοιούτων εταιρειών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει τούτου καθορίζουσι παν ό,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου δέον ή επιτρέπεται όπως καθορισθή.