Ο παρών Νόμος θα διέπη πάντα τα επιμελητήρια

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου ουδέν επιμελητήριον θα ιδρυθή ή θα λειτουργήση ειμή επί τη βάσει των διατάξεων αυτού.

(2) Το κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενον και λειτουργούν Κυπριακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον θα εξακολουθή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λειτουργούν ως παγκύπριον εμπορικόν επιμελητήριον ως εάν είχεν ιδρυθή επί τη βάσει του παρόντος Νόμου και παν άλλο επιμελητήριον, υφιστάμενον και λειτουργούν κατά την αυτήν ημερομηνίαν, θα εξακολουθή λειτουργούν ως τοπικόν επιμελητήριον εντός της υπό του Υπουργού καθορισθησομένης δι’ αυτό περιφερείας, ως εάν είχεν ιδρυθή επί τη βάσει του παρόντος Νόμου.