ΜΕΡΟΣ XIV ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Ερμηνεία

90. Εν τω παρόντι Μέρει, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Επιθεωρητής Εργασίας” σημαίνει δημόσιον υπάλληλον του Υπουργείου Εργασίας, επί τούτω υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων~

“νεαρόν πρόσωπον” σημαίνει πρόσωπον συμπληρώσαν το δέκατον έκτον, ουχί όμως το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας του~

“παιδίον” σημαίνει πρόσωπον μη συμπληρώσαν το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας του.

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επί μισθώσεως παιδίων και νεαρών προσώπων

91. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω παρόντι Νόμω ή εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω, αι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται επί μισθώσεως ή εργασίας παιδίων ή νεαρών προσώπων επί Κυπριακών πλοίων.

Απαγόρευσις και περιορισμός μισθώσεως παιδίων και νεαρών προσώπων

92.-(1) Απαγορεύεται η επί Κυπριακού πλοίου μίσθωσις ή εργασία παιδίου εκτός εάν τούτο είναι Κυπριακόν πλοίον εφ’ ου εργάζονται μόνον πρόσωπα ανήκοντα εις την αυτήν οικογένειαν.

(2) Απαγορεύεται η επί Κυπριακού πλοίου μίσθωσις ή εργασία νεαρού προσώπου ως ανθρακέως (trimmer) ή θερμαστού.

(3) Απαγορεύεται η μίσθωσις ή εργασία νεαρού προσώπου υφ’ οιανδήποτε ετέραν ιδιότητα εν τω μηχανοστασίω Κυπριακού πλοίου, εκτός εάν υποστή την τελικήν δοκιμασίαν εις ανεγνωρισμένην μαθητείαν περί την εργασίαν εν τω μηχανοστασίω.

(4) Ανεξαρτήτως των απαγορεύσεων ή περιορισμών των προβλεπομένων εν τοις προηγουμένοις εδαφίοις ή εν οιαδήποτε διατάξει του παρόντος Μέρους, ο Επιθεωρητής Εργασίας δύναται εις οιανδήποτε επί μέρους περίπτωσιν να απαγορεύση ή θέση περιορισμούς επί της μισθώσεως ή εργασίας νεαρού προσώπου επί ειδικού τινος Κυπριακού πλοίου ή εις ειδικάς επιχειρήσεις, εάν η επί τοιούτου πλοίου ή εις τοιαύτας επιχειρήσεις μίσθωσις ή εργασία συνεπάγεται ειδικούς κινδύνους διά την ζωήν ή υγείαν του ατόμου.

Υποχρεώσεις πλοιάρχου, κ.λ.π.

93.-(1) Ο πλοίαρχος και άπαντες οι ανώτεροι του νεαρού προσώπου ναυτικοί επέχουν υποχρέωσιν όπως μεριμνώσιν ίνα μη νεαρά πρόσωπα ασχολώνται εις εργασίας ανωτέρας των φυσικών αυτών δυνάμεων.

(2) Ο πλοίαρχος οφείλει-

(α) να λαμβάνη τας αναγκαίας προφυλάξεις και να εκδίδη τας αναγκαίας οδηγίας διά την προστασίαν της ζωής, υγείας και ηθών των επί του πλοίου εργαζομένων νεαρών προσώπων~

(β) να πληροφορή τα επί του πλοίου εργαζόμενα νεαρά πρόσωπα και προ της μισθώσεως αυτών, περί των κινδύνων σωματικής βλάβης ή νόσων εις ους θα εκτίθενται διαρκούσης της μισθώσεως ή εργασίας αυτών, ειδικώτερον επί εργασιών σχετιζομένων με τας μηχανάς, ή διεξαγομένων εις επικινδύνους τόπους εργασίας, και κατά διαστήματα να καθοδηγή τα πρόσωπα ταύτα περί του τρόπου χρήσεως συσκευών ή ετέρων μέτρων προστασίας κατά τοιούτων κινδύνων, ως και περί των κανόνων συμπεριφοράς οίτινες δέον να τηρώνται διαρκούσης της τοιαύτης μισθώσεως ή εργασίας.

Ώραι εργασίας

94. Αι διατάξεις αι αφορώσαι τας εν θαλάσση ή εις λιμένας ώρας εργασίας νεαρών προσώπων εφαρμόζονται υπό τας ακολούθους τροποποιήσεις:

Επί Κυπριακών πλοίων ανεγνωρισμένων υπό του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού ως πλοίων εκπαιδευτικών, νεαρά πρόσωπα δύνανται, διά την εκπαίδευσιν αυτών, να εργάζωνται πέραν των καθ’ ημέραν ωρών εργασίας εν θαλάσση μέχρι δύο ωρών ημερησίως κατά μέσον όρον, του μέσου τούτου όρου υπολογιζομένου καθ’ εβδομάδα, συμφώνως προς Κανονισμούς καθορίζοντας την εκπαίδευσιν δι’ εργασίαν ναυτικών επί πλοίων εξωτερικού.

Υπερωριακή εργασία

95.-(1) Νεαρά πρόσωπα δύνανται να εργάζωνται καθ’ υπερωρίαν κατά τρόπον όμως ώστε η περίοδος εργασίας να μη υπερβαίνη τας εννέα ώρας ημερησίως, και τας πεντήκοντα ώρας εβδομαδιαίως.

(2) Νεαρά πρόσωπα εργάζονται καθ’ υπερωρίαν μόνον εφ’ όσον δεν είναι διαθέσιμα ενήλικα μέλη του πληρώματος.

(3) Δι’ έκαστην ώραν υπερωριακής εργασίας νεαρών προσώπων καταβάλλεται επιμίσθιον ως ήθελε καθορισθή.

Διαλείμματα προς ανάπαυσιν

96.-(1) Έκαστον νεαρόν πρόσωπον όπερ ασχολείται εις συνεχή εργασίαν πλέον των τεσσάρων και ημισείας ωρών, δικαιούται διαλείμματος ημισείας τουλάχιστον ώρας προς ανάπαυσιν, ή δύο διαλειμμάτων εξ ενός τετάρτου τουλάχιστον εκάστου, άτινα και θα καθορίζωνται εκ των προτέρων.

(2) Ουδέν νεαρόν πρόσωπον θα εργοδοτήται ή θα ασχολήται συνεχώς πλέον των τεσσάρων και ημισείας ωρών άνευ διαλείμματος προς ανάπαυσιν διαρκείας τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών.

Νυκτερινή ανάπαυσις

97. Απαγορεύεται η εργασία νεαρών προσώπων εν καιρώ νυκτός μεταξύ της ογδόης μεταμεσημβρινής και της έκτης πρωϊνής, εκτός οσάκις τα πρόσωπα ταύτα ασκώσι καθήκοντα φυλάκων.

Συνεχής περίοδος αναπαύσεως

98.-(1) Άπαξ καθ’ εκάστην εβδομάδα, και εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν καθ’ εκάστην Κυριακήν, έκαστον νεαρόν πρόσωπον δικαιούται εις εικοσιτεσσάρων τουλάχιστον ωρών συνεχή περίοδον αναπαύσεως, της περιόδου ταύτης αρχομένης αμέσως μετά την νυκτερινήν ανάπαυσιν.

(2) Παρέχεται ωσαύτως τοιαύτη περίοδος αναπαύσεως καθ’ εκάστην εορτήν ήτις συμπίπτει εις εργάσιμον ημέραν.

(3) Εάν εκ λόγων υπηρεσιακών δεν δύναται να παρασχεθή η προνοουμένη εν εδαφίω (1) περίοδος αναπαύσεως εις νεαρόν πρόσωπον εις ο ανετέθησαν καθήκοντα φύλακος διά μίαν ολόκληρον εβδομάδα εν θαλάσση, η τοιαύτη περίοδος αναπαύσεως συμπληρούται εις μίαν των επομένων εβδομάδων~ εάν εκ λόγων υπηρεσιακών τούτο δεν δύναται να γίνη προ της ενάρξεως της ετησίας αδείας, η άδεια παρατείνεται κατά τον αριθμόν των μη παρασχεθεισών περιόδων αναπαύσεως.