Ερμηνεία

90. Εν τω παρόντι Μέρει, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Επιθεωρητής Εργασίας” σημαίνει δημόσιον υπάλληλον του Υπουργείου Εργασίας, επί τούτω υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων~

“νεαρόν πρόσωπον” σημαίνει πρόσωπον συμπληρώσαν το δέκατον έκτον, ουχί όμως το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας του~

“παιδίον” σημαίνει πρόσωπον μη συμπληρώσαν το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας του.