Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επί μισθώσεως παιδίων και νεαρών προσώπων

91. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω παρόντι Νόμω ή εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω, αι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται επί μισθώσεως ή εργασίας παιδίων ή νεαρών προσώπων επί Κυπριακών πλοίων.