Απαγόρευσις και περιορισμός μισθώσεως παιδίων και νεαρών προσώπων

92.-(1) Απαγορεύεται η επί Κυπριακού πλοίου μίσθωσις ή εργασία παιδίου εκτός εάν τούτο είναι Κυπριακόν πλοίον εφ’ ου εργάζονται μόνον πρόσωπα ανήκοντα εις την αυτήν οικογένειαν.

(2) Απαγορεύεται η επί Κυπριακού πλοίου μίσθωσις ή εργασία νεαρού προσώπου ως ανθρακέως (trimmer) ή θερμαστού.

(3) Απαγορεύεται η μίσθωσις ή εργασία νεαρού προσώπου υφ’ οιανδήποτε ετέραν ιδιότητα εν τω μηχανοστασίω Κυπριακού πλοίου, εκτός εάν υποστή την τελικήν δοκιμασίαν εις ανεγνωρισμένην μαθητείαν περί την εργασίαν εν τω μηχανοστασίω.

(4) Ανεξαρτήτως των απαγορεύσεων ή περιορισμών των προβλεπομένων εν τοις προηγουμένοις εδαφίοις ή εν οιαδήποτε διατάξει του παρόντος Μέρους, ο Επιθεωρητής Εργασίας δύναται εις οιανδήποτε επί μέρους περίπτωσιν να απαγορεύση ή θέση περιορισμούς επί της μισθώσεως ή εργασίας νεαρού προσώπου επί ειδικού τινος Κυπριακού πλοίου ή εις ειδικάς επιχειρήσεις, εάν η επί τοιούτου πλοίου ή εις τοιαύτας επιχειρήσεις μίσθωσις ή εργασία συνεπάγεται ειδικούς κινδύνους διά την ζωήν ή υγείαν του ατόμου.