Υποχρεώσεις πλοιάρχου, κ.λ.π.

93.-(1) Ο πλοίαρχος και άπαντες οι ανώτεροι του νεαρού προσώπου ναυτικοί επέχουν υποχρέωσιν όπως μεριμνώσιν ίνα μη νεαρά πρόσωπα ασχολώνται εις εργασίας ανωτέρας των φυσικών αυτών δυνάμεων.

(2) Ο πλοίαρχος οφείλει-

(α) να λαμβάνη τας αναγκαίας προφυλάξεις και να εκδίδη τας αναγκαίας οδηγίας διά την προστασίαν της ζωής, υγείας και ηθών των επί του πλοίου εργαζομένων νεαρών προσώπων~

(β) να πληροφορή τα επί του πλοίου εργαζόμενα νεαρά πρόσωπα και προ της μισθώσεως αυτών, περί των κινδύνων σωματικής βλάβης ή νόσων εις ους θα εκτίθενται διαρκούσης της μισθώσεως ή εργασίας αυτών, ειδικώτερον επί εργασιών σχετιζομένων με τας μηχανάς, ή διεξαγομένων εις επικινδύνους τόπους εργασίας, και κατά διαστήματα να καθοδηγή τα πρόσωπα ταύτα περί του τρόπου χρήσεως συσκευών ή ετέρων μέτρων προστασίας κατά τοιούτων κινδύνων, ως και περί των κανόνων συμπεριφοράς οίτινες δέον να τηρώνται διαρκούσης της τοιαύτης μισθώσεως ή εργασίας.