Ώραι εργασίας

94. Αι διατάξεις αι αφορώσαι τας εν θαλάσση ή εις λιμένας ώρας εργασίας νεαρών προσώπων εφαρμόζονται υπό τας ακολούθους τροποποιήσεις:

Επί Κυπριακών πλοίων ανεγνωρισμένων υπό του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού ως πλοίων εκπαιδευτικών, νεαρά πρόσωπα δύνανται, διά την εκπαίδευσιν αυτών, να εργάζωνται πέραν των καθ’ ημέραν ωρών εργασίας εν θαλάσση μέχρι δύο ωρών ημερησίως κατά μέσον όρον, του μέσου τούτου όρου υπολογιζομένου καθ’ εβδομάδα, συμφώνως προς Κανονισμούς καθορίζοντας την εκπαίδευσιν δι’ εργασίαν ναυτικών επί πλοίων εξωτερικού.