Υπερωριακή εργασία

95.-(1) Νεαρά πρόσωπα δύνανται να εργάζωνται καθ’ υπερωρίαν κατά τρόπον όμως ώστε η περίοδος εργασίας να μη υπερβαίνη τας εννέα ώρας ημερησίως, και τας πεντήκοντα ώρας εβδομαδιαίως.

(2) Νεαρά πρόσωπα εργάζονται καθ’ υπερωρίαν μόνον εφ’ όσον δεν είναι διαθέσιμα ενήλικα μέλη του πληρώματος.

(3) Δι’ έκαστην ώραν υπερωριακής εργασίας νεαρών προσώπων καταβάλλεται επιμίσθιον ως ήθελε καθορισθή.