Διαλείμματα προς ανάπαυσιν

96.-(1) Έκαστον νεαρόν πρόσωπον όπερ ασχολείται εις συνεχή εργασίαν πλέον των τεσσάρων και ημισείας ωρών, δικαιούται διαλείμματος ημισείας τουλάχιστον ώρας προς ανάπαυσιν, ή δύο διαλειμμάτων εξ ενός τετάρτου τουλάχιστον εκάστου, άτινα και θα καθορίζωνται εκ των προτέρων.

(2) Ουδέν νεαρόν πρόσωπον θα εργοδοτήται ή θα ασχολήται συνεχώς πλέον των τεσσάρων και ημισείας ωρών άνευ διαλείμματος προς ανάπαυσιν διαρκείας τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών.