Νυκτερινή ανάπαυσις

97. Απαγορεύεται η εργασία νεαρών προσώπων εν καιρώ νυκτός μεταξύ της ογδόης μεταμεσημβρινής και της έκτης πρωϊνής, εκτός οσάκις τα πρόσωπα ταύτα ασκώσι καθήκοντα φυλάκων.