Συνεχής περίοδος αναπαύσεως

98.-(1) Άπαξ καθ’ εκάστην εβδομάδα, και εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν καθ’ εκάστην Κυριακήν, έκαστον νεαρόν πρόσωπον δικαιούται εις εικοσιτεσσάρων τουλάχιστον ωρών συνεχή περίοδον αναπαύσεως, της περιόδου ταύτης αρχομένης αμέσως μετά την νυκτερινήν ανάπαυσιν.

(2) Παρέχεται ωσαύτως τοιαύτη περίοδος αναπαύσεως καθ’ εκάστην εορτήν ήτις συμπίπτει εις εργάσιμον ημέραν.

(3) Εάν εκ λόγων υπηρεσιακών δεν δύναται να παρασχεθή η προνοουμένη εν εδαφίω (1) περίοδος αναπαύσεως εις νεαρόν πρόσωπον εις ο ανετέθησαν καθήκοντα φύλακος διά μίαν ολόκληρον εβδομάδα εν θαλάσση, η τοιαύτη περίοδος αναπαύσεως συμπληρούται εις μίαν των επομένων εβδομάδων~ εάν εκ λόγων υπηρεσιακών τούτο δεν δύναται να γίνη προ της ενάρξεως της ετησίας αδείας, η άδεια παρατείνεται κατά τον αριθμόν των μη παρασχεθεισών περιόδων αναπαύσεως.