Επίσημα ημερολόγια

99.-(1) Εν παντί Κυπριακώ πλοίω τηρούνται εν τω νενομισμένω και υπό του Υπουργού εγκεκριμένω τύπω εν επίσημον ημερολόγιον, εν ημερολόγιον μηχανοστασίου και εν ημερολόγιον ασυρμάτου.

(2) Τα τοιαύτα επίσημα ημερολόγια άτινα διαφέρουσιν αναλόγως της κατηγορίας του πλοίου, εμπεριέχουσι τον αναγκαίον χώρον διά την διενέργειαν των υπό του παρόντος Νόμου επιβαλλομένων εγγραφών.

(3) Το ημερολόγιον μηχανοστασίου τηρείται υπό του Πρώτου Μηχανικού, και το ημερολόγιον ασυρμάτου υπό του ασυρματισμού. Αι εν τω ημερολογίω εγγραφαί διενεργούνται καθ’ εκάστην ημέραν και υπογράφονται υπό του έχοντος την φύλαξιν αυτών.

(4) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης αποφασίζει κατά το δοκούν εάν το επίσημον ημερολόγιον θα είναι διακεκριμένον του συνήθους ημερολογίου του πλοίου ή ενιαίον μετ’ αυτού, εν πάση όμως περιπτώσει τα φύλλα του επισήμου ημερολογίου δέον όπως πληρούνται προσηκόντως.

(5) Αι υπό του παρόντος Νόμου απαιτούμεναι εγγραφαί εν τω επισήμω ημερολογίω γίνονται το ταχύτερον δυνατόν μετά το συμβεβηκός εις ο αύται αφορώσιν, εάν δε δεν γενώσι την αυτήν ημέραν μετά του συμβεβηκότος, εγγράφεται τόσον η ημερομηνία καθ’ ην επεσυνέβη το συμβεβηκός ως και η ημερομηνία καθ’ ην εγένετο η αφορώσα εις τούτο εγγραφή~ εάν δε αφορά εις συμβεβηκός επισυμβάν προ της αφίξεως του πλοίου εις τον λιμένα εκφορτώσεως αυτού, η εγγραφή γίνεται ουχί βραδύτερον των εικοσιτεσσάρων ωρών από της τοιαύτης αφίξεως.

(6) Πάσα εγγραφή εν τω επισήμω ημερολογίω υπογράφεται υπό του πλοιάρχου και προσυπογράφεται υπό του αξιωματικού ή ετέρου μέλους του πληρώματος, ωσαύτως δε-

(α) εάν αφορά εις ασθένειαν, σωματικήν βλάβην ή θάνατον, υπό του τυχόν ευρισκομένου επί του πλοίου χειρούργου ή ιατρού~

(β) εάν αφορά εις μισθούς οφειλομένους εις αποθανόντα ναυτικόν ή μαθητευόμενον, υπό του αξιωματικού και υπό τινος μέλους του πληρώματος επιπλέον του πλοιάρχου.

(7) Εγγραφαί γενόμεναι εν τω επισήμω ημερολογίω κατά τον προβλεπόμενον υπό του παρόντος Νόμου τρόπον γίνονται δεκταί ως αποδεικτικά στοιχεία.