Αι εν τω επισήμω ημερολογίω αναγκαίως γενόμεναι εγγραφαί

100. Εν τω επισήμω ημερολογίω εγγράφονται υπό του πλοιάρχου, ή κατ’ επιταγήν αυτού, τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) αι ναυτιλιακαί και μετεωρολογικαί ενδείξεις, ως και έκθεσις περί παντός ουσιώδους συμβεβηκότος~

(β) αι καταδίκαι μέλους του πληρώματος υπό δικαστηρίου, ως και αι επιβληθείσαι ποιναί~

(γ) τα υπό μελών του πληρώματος διαπραχθέντα αδικήματα ων σκοπείται η ποινική δίωξις, ή αναφορικώς προς άτινα σκοπείται η επιβολή κατασχέσεως, ή η επιβολή προστίμου, ως και δήλωσις περί την παροχήν αντιγράφου ή την ανάγνωσιν της τοιαύτης εγγραφής, και την τυχόν δοθείσαν απάντησιν εις την προσαχθείσαν κατηγορίαν, ως επιβάλλεται υπό του παρόντος Νόμου, ή αναλόγως της περιπτώσεως, υπό του Κώδικος~

(δ) τα επί του πλοίου τιμωρούμενα αδικήματα, ως και η επιβληθείσα τιμωρία~

(ε) έκθεσις περί την συμπεριφοράν, χαρακτήρα και προσόντα ενός εκάστου μέλους του πληρώματος, ή περί την άρνησιν αυτού όπως εκφέρη γνώμην επί των στοιχείων τούτων~

(στ) ασθένεια και σωματικαί βλάβαι μελών του πληρώματος, η φύσις αυτών και η τυχόν υιοθετηθείσα ιατρική θεραπεία~

(ζ) γάμοι τελούμενοι επί του πλοίου, το όνομα και η ηλικία των εις γάμον συνερχομένων~

(η) το όνομα παντός ναυτικού ή μαθητευομένου όστις απώλεσε την ιδιότητα αυτού ως μέλους του πληρώματος άλλως ή λόγω θανάτου, ομού μετά του τόπου, χρόνου, τρόπου και αιτίας δι’ ην εχώρησε το τοιούτον γεγονός~

(θ) μισθοί οφειλόμενοι εις αποβιώσαντα διαρκούντος του πλου ναυτικόν ή μαθητευόμενον, και το ολικόν ποσόν των εκ τοιούτων μισθών γενομένων κατακρατήσεων~

(ι) η πώλησις των προσωπικών αντικειμένων ναυτικού ή μαθητευομένου αποβιώσαντος διαρκούντος του πλου~

(κ) αι μεθ’ ετέρων πλοίων συγκρούσεις, και αι περιστάσεις υφ’ ας έλαβον χώραν αι τοιαύται συγκρούσεις~

(λ) τα δυστυχήματα άτινα το πλοίον υπέστη ή προεκάλεσεν, και άτινα είχον ως αποτέλεσμα απώλειαν ζωής ή σοβαράν σωματικήν βλάβην προσώπου τινός, ή ουσιώδη ζημίαν εις το πλοίον επηρεάζουσαν την πλοϊμότητα αυτού ή την ικανότητα αυτού καθ’ όσον αφορά ταο σκάφος, τον εξοπλισμόν ή τα μηχανήματα αυτού ως και πάσα προσάραξις του πλοίου~

(μ) παν έτερον ζήτημα ούτινος η εγγραφή επιβάλλεται υπό του παρόντος Νόμου ή καθορίζεται ύστερον.