Ναυτολόγιον πλοίου

101.-(1) Εν παντί Κυπριακώ πλοίω τηρείται το καθωρισμένον ναυτολόγιον διά την κατηγορίαν εις ην το πλοίον τούτο ανήκει.

(2) Εν τω ναυτολογίω του πλοίου εγγράφονται άπαντες οι μισθωθέντες επί του πλοίου ναυτικοί ως και οι όροι της μισθώσεως αυτών και έτερα καθωρισμένα ζητήματα.

(3) Το ναυτολόγιον του πλοίου παραδίδεται εν τω καθωρισμένω τρόπω υπό του Λιμενικού Λειτουργού εις τον πλοίαρχον προ του απόπλου του πλοίου εκ του λιμένος.

(4) Ο πλοίαρχος οφείλει να επιτρέπη διαρκούντος του πλου την υπό παντός ενδιαφερομένου μέλους του πληρώματος εξέτασιν του ναυτολογίου.