Αδικήματα αναφορικώς προς τα ημερολόγια και το ναυτολόγιον

102.-(1) Εάν επίσημον ημερολόγιον ή το ναυτολόγιον, ούτινος η τήρησις επιβάλλεται υπό του παρόντος Μέρους, δεν τηρήται εν ω τρόπω επιβάλλει το τοιούτον Μέρος, ή εάν αι υπό του παρόντος Νόμου επιβαλλόμεναι εγγραφαί δεν γίνωνται καθ’ ον χρόνον και εν ω τρόπω επιβάλλει ο παρών Νόμος, ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος δι’ εκάστην τοιαύτην παράλειψιν, εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν ήτις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των προβλεπομένων υπό των άρθρων 104 και 106, δεν δύναται να υπερβαίνη τας . 250.

(2) Πας όστις προβαίνει εις εγγραφήν, ή προάγει ή συνδράμει έτερον εις την διενέργειαν εγγραφής ως εν τοις ανωτέρω εν τινι επισήμω ημερολογίω ή εν τω ναυτολογίω, αναφορικώς προς συμβεβηκός γενόμενον προ της αφίξεως του πλοίου εις τον τελικόν λιμένα εκφορτώσεως αυτού μετά την πάροδον εικοσιτεσσάρων ωρών από της τοιαύτης αφίξεως, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.

(3) Πας όστις δολίως καταστρέφει, παραποιεί ή καθιστά δυσανάγνωστον οιανδήποτε των εν τοις ανωτέρω εγγραφών εν τω επισήμω ημερολογίω ή εν τω ναυτολογίω του πλοίου, ή δολίως διενεργεί, ή προάγει ή συνδράμει έτερον εις την διενέργειαν ψευδούς ή δολίας εγγραφής ή παραλείψεως εγγραφής εν τοιούτω ημερολογίω ή ναυτολογίω, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.