Παράδοσις ημερολογίων εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν

103.-(1) Ο πλοίαρχος παντός πλοίου εξωτερικού οφείλει όπως εντός εικοσιτεσσάρων ωρών προ του απόπλου ή μετά την άφιξιν πλοίου εις τινα λιμένα, ή άμα τη απολύσει του πληρώματος, οιονδήποτε των τοιούτων γεγονότων ήθελεν επισυμβή πρώτον, παραδώση ή υποβάλη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον περί τον σχετικόν πλουν.

(2) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης παντός Κυπριακού πλοίου, εξαιρουμένων των πλοίων εξωτερικού, οφείλει όπως εντός είκοσι και μιας ημερών από της τριακοστής Ιουνίου και της τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, υποβάλλη ή παραδίδη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον του πλοίου, τα αφορώντα εις το αμέσως προηγούμενον εξάμηνον.

(3) Ο Λιμενικός Λειτουργός ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας άμα ως παραδοθή ή υποβληθή αυτώ συμφώνως τω παρόντι άρθρω επίσημον ημερολόγιον ή ναυτολόγιον πλοίου, εκδίδει εις τον πλοίαρχον ή τον πλοιοκτήτην πιστοποιητικόν πιστοποιούν το γεγονός τούτο, δύναται δε να παρεμποδίση τον απόπλουν πλοίου εμπίπτοντος εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρις ου πληρωθώσιν οι όροι εκ της πληρώσεως των οποίων ήρτηται η έκδοσις του πιστοποιητικού.

(4) Ο Λιμενικός Λειτουργός ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας προ του απόπλου του πλοίου παραδίδει εις τον πλοίαρχον το επίσημον ημερολόγιον και το ναυτολόγιον επιθεωρημένα και επικεκυρωμένα εν τω καθωρισμένω τρόπω.

(5) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης όστις άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να παραδώση ή υποβάλη επίσημον ημερολόγιον ή ναυτολόγιον πλοίου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν εκ .250.