Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως του πλοίου, ή απωλείας αυτού τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον αποστέλλονται οίκαδε

104.-(1) Οσάκις λόγω μεταβιβάσεως της πλοιοκτησίας Κυπριακού πλοίου ή λόγω μεταβολής του τρόπου εκμεταλλεύσεως αυτού, τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον δεν είναι πλέον αναγκαία δι’ αυτό, ή δεν χρειάζονται συγχρόνως, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου οφείλει όπως, εάν μεν το πλοίον ευρίσκεται εν τη Δημοκρατία εντός ενός μηνός, εάν δε ευρίσκεται αλλαχού εντός εξ μηνών από του τοιούτου γεγονότος, παραδώση ή υποβάλη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον του πλοίου προσηκόντως τηρηθέντα μέχρι του χρόνου καθ’ ον επεσυνέβη το τοιούτον γεγονός.

(2) Ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης απωλεσθέντος ή εγκαταλειφθέντος Κυπριακού πλοίου οφείλει όπως το ταχύτερον, εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, παραδώση ή υποβάλη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον του πλοίου προσηκόντως τηρηθέντα μέχρι του χρόνου καθ’ ον επεσυνέβη η απώλεια ή εγκατάλειψις.

(3) Ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης όστις άνευ ευλόγου αιτίας δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν εκ .250.