Ναυτικόν Μητρώον

105. Ο Διευθυντής τη βοηθεία των υποβαλλομένων αυτώ συμφώνως τω παρόντι Νόμω εγγράφων και διά παντός ετέρου μέσου εν τη κατοχή αυτού, τηρεί παρά τω γραφείω αυτού και εν τω καθωρισμένω τύπω μητρώον απάντων των επί Κυπριακών πλοίων υπηρετούντων προσώπων.