Εκθέσεις γεννήσεων και θανάτων επί Κυπριακών πλοίων

106.-(1) Ο πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου καταχωρεί το ταχύτερον δυνατόν εν τω επισήμω ημερολογίω ή άλλως πως το γεγονός της γεννήσεως ή του θανάτου προσώπου επισυμβάντος επί του πλοίου, ως και τα αφορώντα εις την γέννησιν ή θάνατον καθωρισμένα ή γνωστά αυτώ στοιχεία.

(2) Άμα τη αφίξει τοιούτου πλοίου εις τινα λιμένα της Δημοκρατίας ο πλοίαρχος παραδίδει ή υποβάλλει εις τον Διευθυντήν έκθεσιν εν τω καθωρισμένω τύπω περί απάντων των υπ’ αυτού καταχωρηθέντων στοιχείων αναφορικώς προς την γέννησιν ή τον θάνατον προσώπου τινός επί του τοιούτου πλοίου.

(3) Ο Διευθυντής αποστέλλει κεκυρωμένον αντίγραφον των αφορωσών εις γεννήσεις ή θανάτους εκθέσεων, εις τον επί των γεννήσεων και θανάτων Ληξίαρχον της Δημοκρατίας, όστις προβαίνει εις την καταχώρησιν αυτών~ τα τοιαύτα κεκυρωμένα αντίγραφα λογίζονται δι’ άπαντας τους σκοπούς του περί Εγγραφής Γεννήσεων και Θανάτων Νόμου ως κεκυρωμένον αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως.

(4) Ο πλοίαρχος παντός πλοίου όστις δεν συμμορφούται προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.