Υποβολή εγγράφων εις τον Διευθυντήν

107. Ο Λιμενικός Λειτουργός ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας έχει υπό την φύλαξιν αυτού άπαντα τα έγγραφα άτινα δυνάμει του παρόντος Νόμου παραδίδονται ή υποβάλλονται εις αυτόν, ή κατακρατούνται υπ’ αυτού, και φυλάττει αυτά διά τοσούτον χρόνον ως ήθελε κριθή αναγκαίος διά την διευθέτησιν πάσης υποθέσεως ήτις ήθελε προκύψει εν τω λιμένι της αρμοδιότητος αυτού, ή δι’ οιονδήποτε έτερον νόμιμον σκοπόν, και εφ’ όσον είναι αναγκαίον προσάγει αυτά δι’ οιονδήποτε των τοιούτων σκοπών~ είτα δε υποβάλλει τα τοιαύτα έγγραφα εις τον Διευθυντήν όστις καταχωρεί και διαφυλάττει ταύτα~ τα τοιαύτα έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία εν ω τρόπω προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, και τη καταβολή του καθωρισμένου τέλους υπόκεινται ελευθέρως εις εξέτασιν υπό παντός προσώπου.