Τα έγγραφα μεταβιβάζονται εις τον διάδοχον του πλοιάρχου

108.-(1) Εάν διαρκούντος του πλου Κυπριακού πλοίου, ο πλοίαρχος απομακρυνθή, αντικατασταθή ή άλλως εγκαταλείψη το πλοίον, και έτερον πρόσωπον αναλάβη την διακυβέρνησιν του πλοίου, ούτος παραδίδει εις τον διάδοχον αυτού άπαντα τα υπό την φύλαξιν αυτού έγγραφα άτινα αφορώσιν εις την διακυβέρνησιν του πλοίου και το πλήρωμα αυτού~ εάν άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να πράξη τούτο είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.

(2) Ο διάδοχος παντός πλοιάρχου ευθύς ως αναλάβη την διακυβέρνησιν του πλοίου εγγράφει εν τω επισήμω ημερολογίω κατάλογον των ούτω παραδοθέντων αυτώ εγγράφων.