Κανονισμοί

109.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον θα εκδώση Κανονισμούς δημοσιευθησομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας προνοούντας περί απάντων των ακολούθων ζητημάτων:

(α) περί του καθορισμού παντός ζητήματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει, ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) περί παντός ζητήματος δι’ ο δύνανται να εκδοθώσι κανονισμοί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) περί της συνθέσεως και αριθμού του πληρώματος εκάστης κατηγορίας πλοίων·

(δ) [Διαγράφηκε].

(ε) περί δοκίμων αξιωματικών και των διεπόντων αυτούς όρων·

(στ) περί ωρών εργασίας, ωρών αναπαύσεως και περί αδειών·

(ζ) περί του εδεσματολογίου του πληρώματος και περί ετέρων ζητημάτων αφορώντων εις την ευημερίαν του πληρώματος·

(η) περί της εκδόσεως δελτίων ταυτότητος του πληρώματος, περί του τύπου των τοιούτων δελτίων, ως και περί των προϋποθέσεων εκδόσεως και ανακλήσεως αυτών·

(θ) περί εγγράφων και εντύπων της αποδεικτικής ισχύος, και της εκ παντός τέλους χαρτοσήμου εξαιρέσεως αυτών·

(ι) περί του καθορισμού των πληρωτέων τελών αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς δημοσιευθησομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν γενικώς εφαρμογήν των διατάξεων και επιδιώξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι ότι παράβασις παντός τοιούτου Κανονισμού επάγεται ποινήν φυλακίσεως διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας· 450, ή αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.