Διαδικαστικός Κανονισμός

110. Το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται να εκδώση Διαδικαστικόν Κανονισμόν δημοσιευόμενον εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δι’ ου θα ρυθμίζεται η πρακτική και η δικονομία η διέπουσα οιανδήποτε διαδικασίαν ήτις ήθελεν αχθή ενώπιον παντός δικαστηρίου δυνάμει του παρόντος Νόμου.