Αίρεται η εφαρμογή του Μέρους ΙΙ του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, κ.λ.π.

111. Αίρεται η εν τη Δημοκρατία εφαρμογή του Μέρους ΙΙ του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου του 1895 εν ω διαλαμβάνονται τα άρθρα 92 έως 266, αμφοτέρων των άρθρων τούτων περιλαμβανομένων, ως και η εφαρμογή των άρθρων 31, 32, 40 και 45 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου του 1906.