Κατάργησις

112. Διά του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 10 και 11 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμου.