Σημείωση
4 του Ν.101(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.101(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 101(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.