Μη επιβολή αναγκαστικής εργασίας εις καταδικασθέντας εις φυλάκισιν δι’ ωρισμένα αδικήματα

89Α. Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε Νόμου ή οιωνδήποτε Κανονισμών προνοούντων περί του εναντίου, ουδεμία αναγκαστική εργασία δύναται να επιβληθή εις οιονδήποτε καταδικασθέντα εις φυλάκισιν-

(α) δι’ οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 76 ή της παραγράφου (γ) του άρθρου 79~

(β) διά το αδίκημα συμπράξεως μεθ’ ετέρου μέλους του πληρώματος εν τη επιδείξει ανυπακοής εις δοθείσας νομίμους διαταγάς δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ε) του άρθρου 79.