Ποινή εις λαθρεπιβάτας

89. Πας όστις αποκρύπτει εαυτόν επί πλοίου έχων την πρόθεσιν να ταξιδεύση επί του τοιούτου πλοίου άνευ της συναινέσεως είτε του πλοιοκτήτου, αντιπροσώπου ή πλοιάρχου, είτε αξιωματικού ή του υπευθύνου διά το πλοίον ή ετέρου τινός προσώπου έχοντος το δικαίωμα να παράσχη τοιαύτην συναίνεσιν είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.