ΜΕΡΟΣ XV ΕΠΙΣΗΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΝ
Επίσημα ημερολόγια

99.-(1) Εν παντί Κυπριακώ πλοίω τηρούνται εν τω νενομισμένω και υπό του Υπουργού εγκεκριμένω τύπω εν επίσημον ημερολόγιον, εν ημερολόγιον μηχανοστασίου και εν ημερολόγιον ασυρμάτου.

(2) Τα τοιαύτα επίσημα ημερολόγια άτινα διαφέρουσιν αναλόγως της κατηγορίας του πλοίου, εμπεριέχουσι τον αναγκαίον χώρον διά την διενέργειαν των υπό του παρόντος Νόμου επιβαλλομένων εγγραφών.

(3) Το ημερολόγιον μηχανοστασίου τηρείται υπό του Πρώτου Μηχανικού, και το ημερολόγιον ασυρμάτου υπό του ασυρματισμού. Αι εν τω ημερολογίω εγγραφαί διενεργούνται καθ’ εκάστην ημέραν και υπογράφονται υπό του έχοντος την φύλαξιν αυτών.

(4) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης αποφασίζει κατά το δοκούν εάν το επίσημον ημερολόγιον θα είναι διακεκριμένον του συνήθους ημερολογίου του πλοίου ή ενιαίον μετ’ αυτού, εν πάση όμως περιπτώσει τα φύλλα του επισήμου ημερολογίου δέον όπως πληρούνται προσηκόντως.

(5) Αι υπό του παρόντος Νόμου απαιτούμεναι εγγραφαί εν τω επισήμω ημερολογίω γίνονται το ταχύτερον δυνατόν μετά το συμβεβηκός εις ο αύται αφορώσιν, εάν δε δεν γενώσι την αυτήν ημέραν μετά του συμβεβηκότος, εγγράφεται τόσον η ημερομηνία καθ’ ην επεσυνέβη το συμβεβηκός ως και η ημερομηνία καθ’ ην εγένετο η αφορώσα εις τούτο εγγραφή~ εάν δε αφορά εις συμβεβηκός επισυμβάν προ της αφίξεως του πλοίου εις τον λιμένα εκφορτώσεως αυτού, η εγγραφή γίνεται ουχί βραδύτερον των εικοσιτεσσάρων ωρών από της τοιαύτης αφίξεως.

(6) Πάσα εγγραφή εν τω επισήμω ημερολογίω υπογράφεται υπό του πλοιάρχου και προσυπογράφεται υπό του αξιωματικού ή ετέρου μέλους του πληρώματος, ωσαύτως δε-

(α) εάν αφορά εις ασθένειαν, σωματικήν βλάβην ή θάνατον, υπό του τυχόν ευρισκομένου επί του πλοίου χειρούργου ή ιατρού~

(β) εάν αφορά εις μισθούς οφειλομένους εις αποθανόντα ναυτικόν ή μαθητευόμενον, υπό του αξιωματικού και υπό τινος μέλους του πληρώματος επιπλέον του πλοιάρχου.

(7) Εγγραφαί γενόμεναι εν τω επισήμω ημερολογίω κατά τον προβλεπόμενον υπό του παρόντος Νόμου τρόπον γίνονται δεκταί ως αποδεικτικά στοιχεία.

Αι εν τω επισήμω ημερολογίω αναγκαίως γενόμεναι εγγραφαί

100. Εν τω επισήμω ημερολογίω εγγράφονται υπό του πλοιάρχου, ή κατ’ επιταγήν αυτού, τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) αι ναυτιλιακαί και μετεωρολογικαί ενδείξεις, ως και έκθεσις περί παντός ουσιώδους συμβεβηκότος~

(β) αι καταδίκαι μέλους του πληρώματος υπό δικαστηρίου, ως και αι επιβληθείσαι ποιναί~

(γ) τα υπό μελών του πληρώματος διαπραχθέντα αδικήματα ων σκοπείται η ποινική δίωξις, ή αναφορικώς προς άτινα σκοπείται η επιβολή κατασχέσεως, ή η επιβολή προστίμου, ως και δήλωσις περί την παροχήν αντιγράφου ή την ανάγνωσιν της τοιαύτης εγγραφής, και την τυχόν δοθείσαν απάντησιν εις την προσαχθείσαν κατηγορίαν, ως επιβάλλεται υπό του παρόντος Νόμου, ή αναλόγως της περιπτώσεως, υπό του Κώδικος~

(δ) τα επί του πλοίου τιμωρούμενα αδικήματα, ως και η επιβληθείσα τιμωρία~

(ε) έκθεσις περί την συμπεριφοράν, χαρακτήρα και προσόντα ενός εκάστου μέλους του πληρώματος, ή περί την άρνησιν αυτού όπως εκφέρη γνώμην επί των στοιχείων τούτων~

(στ) ασθένεια και σωματικαί βλάβαι μελών του πληρώματος, η φύσις αυτών και η τυχόν υιοθετηθείσα ιατρική θεραπεία~

(ζ) γάμοι τελούμενοι επί του πλοίου, το όνομα και η ηλικία των εις γάμον συνερχομένων~

(η) το όνομα παντός ναυτικού ή μαθητευομένου όστις απώλεσε την ιδιότητα αυτού ως μέλους του πληρώματος άλλως ή λόγω θανάτου, ομού μετά του τόπου, χρόνου, τρόπου και αιτίας δι’ ην εχώρησε το τοιούτον γεγονός~

(θ) μισθοί οφειλόμενοι εις αποβιώσαντα διαρκούντος του πλου ναυτικόν ή μαθητευόμενον, και το ολικόν ποσόν των εκ τοιούτων μισθών γενομένων κατακρατήσεων~

(ι) η πώλησις των προσωπικών αντικειμένων ναυτικού ή μαθητευομένου αποβιώσαντος διαρκούντος του πλου~

(κ) αι μεθ’ ετέρων πλοίων συγκρούσεις, και αι περιστάσεις υφ’ ας έλαβον χώραν αι τοιαύται συγκρούσεις~

(λ) τα δυστυχήματα άτινα το πλοίον υπέστη ή προεκάλεσεν, και άτινα είχον ως αποτέλεσμα απώλειαν ζωής ή σοβαράν σωματικήν βλάβην προσώπου τινός, ή ουσιώδη ζημίαν εις το πλοίον επηρεάζουσαν την πλοϊμότητα αυτού ή την ικανότητα αυτού καθ’ όσον αφορά ταο σκάφος, τον εξοπλισμόν ή τα μηχανήματα αυτού ως και πάσα προσάραξις του πλοίου~

(μ) παν έτερον ζήτημα ούτινος η εγγραφή επιβάλλεται υπό του παρόντος Νόμου ή καθορίζεται ύστερον.

Ναυτολόγιον πλοίου

101.-(1) Εν παντί Κυπριακώ πλοίω τηρείται το καθωρισμένον ναυτολόγιον διά την κατηγορίαν εις ην το πλοίον τούτο ανήκει.

(2) Εν τω ναυτολογίω του πλοίου εγγράφονται άπαντες οι μισθωθέντες επί του πλοίου ναυτικοί ως και οι όροι της μισθώσεως αυτών και έτερα καθωρισμένα ζητήματα.

(3) Το ναυτολόγιον του πλοίου παραδίδεται εν τω καθωρισμένω τρόπω υπό του Λιμενικού Λειτουργού εις τον πλοίαρχον προ του απόπλου του πλοίου εκ του λιμένος.

(4) Ο πλοίαρχος οφείλει να επιτρέπη διαρκούντος του πλου την υπό παντός ενδιαφερομένου μέλους του πληρώματος εξέτασιν του ναυτολογίου.

Αδικήματα αναφορικώς προς τα ημερολόγια και το ναυτολόγιον

102.-(1) Εάν επίσημον ημερολόγιον ή το ναυτολόγιον, ούτινος η τήρησις επιβάλλεται υπό του παρόντος Μέρους, δεν τηρήται εν ω τρόπω επιβάλλει το τοιούτον Μέρος, ή εάν αι υπό του παρόντος Νόμου επιβαλλόμεναι εγγραφαί δεν γίνωνται καθ’ ον χρόνον και εν ω τρόπω επιβάλλει ο παρών Νόμος, ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος δι’ εκάστην τοιαύτην παράλειψιν, εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν ήτις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των προβλεπομένων υπό των άρθρων 104 και 106, δεν δύναται να υπερβαίνη τας . 250.

(2) Πας όστις προβαίνει εις εγγραφήν, ή προάγει ή συνδράμει έτερον εις την διενέργειαν εγγραφής ως εν τοις ανωτέρω εν τινι επισήμω ημερολογίω ή εν τω ναυτολογίω, αναφορικώς προς συμβεβηκός γενόμενον προ της αφίξεως του πλοίου εις τον τελικόν λιμένα εκφορτώσεως αυτού μετά την πάροδον εικοσιτεσσάρων ωρών από της τοιαύτης αφίξεως, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.

(3) Πας όστις δολίως καταστρέφει, παραποιεί ή καθιστά δυσανάγνωστον οιανδήποτε των εν τοις ανωτέρω εγγραφών εν τω επισήμω ημερολογίω ή εν τω ναυτολογίω του πλοίου, ή δολίως διενεργεί, ή προάγει ή συνδράμει έτερον εις την διενέργειαν ψευδούς ή δολίας εγγραφής ή παραλείψεως εγγραφής εν τοιούτω ημερολογίω ή ναυτολογίω, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Παράδοσις ημερολογίων εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν

103.-(1) Ο πλοίαρχος παντός πλοίου εξωτερικού οφείλει όπως εντός εικοσιτεσσάρων ωρών προ του απόπλου ή μετά την άφιξιν πλοίου εις τινα λιμένα, ή άμα τη απολύσει του πληρώματος, οιονδήποτε των τοιούτων γεγονότων ήθελεν επισυμβή πρώτον, παραδώση ή υποβάλη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον περί τον σχετικόν πλουν.

(2) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης παντός Κυπριακού πλοίου, εξαιρουμένων των πλοίων εξωτερικού, οφείλει όπως εντός είκοσι και μιας ημερών από της τριακοστής Ιουνίου και της τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, υποβάλλη ή παραδίδη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον του πλοίου, τα αφορώντα εις το αμέσως προηγούμενον εξάμηνον.

(3) Ο Λιμενικός Λειτουργός ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας άμα ως παραδοθή ή υποβληθή αυτώ συμφώνως τω παρόντι άρθρω επίσημον ημερολόγιον ή ναυτολόγιον πλοίου, εκδίδει εις τον πλοίαρχον ή τον πλοιοκτήτην πιστοποιητικόν πιστοποιούν το γεγονός τούτο, δύναται δε να παρεμποδίση τον απόπλουν πλοίου εμπίπτοντος εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρις ου πληρωθώσιν οι όροι εκ της πληρώσεως των οποίων ήρτηται η έκδοσις του πιστοποιητικού.

(4) Ο Λιμενικός Λειτουργός ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας προ του απόπλου του πλοίου παραδίδει εις τον πλοίαρχον το επίσημον ημερολόγιον και το ναυτολόγιον επιθεωρημένα και επικεκυρωμένα εν τω καθωρισμένω τρόπω.

(5) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης όστις άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να παραδώση ή υποβάλη επίσημον ημερολόγιον ή ναυτολόγιον πλοίου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν εκ .250.

Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως του πλοίου, ή απωλείας αυτού τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον αποστέλλονται οίκαδε

104.-(1) Οσάκις λόγω μεταβιβάσεως της πλοιοκτησίας Κυπριακού πλοίου ή λόγω μεταβολής του τρόπου εκμεταλλεύσεως αυτού, τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον δεν είναι πλέον αναγκαία δι’ αυτό, ή δεν χρειάζονται συγχρόνως, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου οφείλει όπως, εάν μεν το πλοίον ευρίσκεται εν τη Δημοκρατία εντός ενός μηνός, εάν δε ευρίσκεται αλλαχού εντός εξ μηνών από του τοιούτου γεγονότος, παραδώση ή υποβάλη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον του πλοίου προσηκόντως τηρηθέντα μέχρι του χρόνου καθ’ ον επεσυνέβη το τοιούτον γεγονός.

(2) Ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης απωλεσθέντος ή εγκαταλειφθέντος Κυπριακού πλοίου οφείλει όπως το ταχύτερον, εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, παραδώση ή υποβάλη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν τα επίσημα ημερολόγια και το ναυτολόγιον του πλοίου προσηκόντως τηρηθέντα μέχρι του χρόνου καθ’ ον επεσυνέβη η απώλεια ή εγκατάλειψις.

(3) Ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης όστις άνευ ευλόγου αιτίας δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν εκ .250.