ΜΕΡΟΣ XVI ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ναυτικόν Μητρώον

105. Ο Διευθυντής τη βοηθεία των υποβαλλομένων αυτώ συμφώνως τω παρόντι Νόμω εγγράφων και διά παντός ετέρου μέσου εν τη κατοχή αυτού, τηρεί παρά τω γραφείω αυτού και εν τω καθωρισμένω τύπω μητρώον απάντων των επί Κυπριακών πλοίων υπηρετούντων προσώπων.

Εκθέσεις γεννήσεων και θανάτων επί Κυπριακών πλοίων

106.-(1) Ο πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου καταχωρεί το ταχύτερον δυνατόν εν τω επισήμω ημερολογίω ή άλλως πως το γεγονός της γεννήσεως ή του θανάτου προσώπου επισυμβάντος επί του πλοίου, ως και τα αφορώντα εις την γέννησιν ή θάνατον καθωρισμένα ή γνωστά αυτώ στοιχεία.

(2) Άμα τη αφίξει τοιούτου πλοίου εις τινα λιμένα της Δημοκρατίας ο πλοίαρχος παραδίδει ή υποβάλλει εις τον Διευθυντήν έκθεσιν εν τω καθωρισμένω τύπω περί απάντων των υπ’ αυτού καταχωρηθέντων στοιχείων αναφορικώς προς την γέννησιν ή τον θάνατον προσώπου τινός επί του τοιούτου πλοίου.

(3) Ο Διευθυντής αποστέλλει κεκυρωμένον αντίγραφον των αφορωσών εις γεννήσεις ή θανάτους εκθέσεων, εις τον επί των γεννήσεων και θανάτων Ληξίαρχον της Δημοκρατίας, όστις προβαίνει εις την καταχώρησιν αυτών~ τα τοιαύτα κεκυρωμένα αντίγραφα λογίζονται δι’ άπαντας τους σκοπούς του περί Εγγραφής Γεννήσεων και Θανάτων Νόμου ως κεκυρωμένον αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως.

(4) Ο πλοίαρχος παντός πλοίου όστις δεν συμμορφούται προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.

Υποβολή εγγράφων εις τον Διευθυντήν

107. Ο Λιμενικός Λειτουργός ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας έχει υπό την φύλαξιν αυτού άπαντα τα έγγραφα άτινα δυνάμει του παρόντος Νόμου παραδίδονται ή υποβάλλονται εις αυτόν, ή κατακρατούνται υπ’ αυτού, και φυλάττει αυτά διά τοσούτον χρόνον ως ήθελε κριθή αναγκαίος διά την διευθέτησιν πάσης υποθέσεως ήτις ήθελε προκύψει εν τω λιμένι της αρμοδιότητος αυτού, ή δι’ οιονδήποτε έτερον νόμιμον σκοπόν, και εφ’ όσον είναι αναγκαίον προσάγει αυτά δι’ οιονδήποτε των τοιούτων σκοπών~ είτα δε υποβάλλει τα τοιαύτα έγγραφα εις τον Διευθυντήν όστις καταχωρεί και διαφυλάττει ταύτα~ τα τοιαύτα έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία εν ω τρόπω προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, και τη καταβολή του καθωρισμένου τέλους υπόκεινται ελευθέρως εις εξέτασιν υπό παντός προσώπου.

Τα έγγραφα μεταβιβάζονται εις τον διάδοχον του πλοιάρχου

108.-(1) Εάν διαρκούντος του πλου Κυπριακού πλοίου, ο πλοίαρχος απομακρυνθή, αντικατασταθή ή άλλως εγκαταλείψη το πλοίον, και έτερον πρόσωπον αναλάβη την διακυβέρνησιν του πλοίου, ούτος παραδίδει εις τον διάδοχον αυτού άπαντα τα υπό την φύλαξιν αυτού έγγραφα άτινα αφορώσιν εις την διακυβέρνησιν του πλοίου και το πλήρωμα αυτού~ εάν άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να πράξη τούτο είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.

(2) Ο διάδοχος παντός πλοιάρχου ευθύς ως αναλάβη την διακυβέρνησιν του πλοίου εγγράφει εν τω επισήμω ημερολογίω κατάλογον των ούτω παραδοθέντων αυτώ εγγράφων.