Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος.

Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

“αρμόδια αρχή” έχει την έννοια που αποδίδεται στην έκφραση αυτή από το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

“αρχή τοπικής διοικήσεως” σημαίνει για περιοχή δήμου το οικείο δημοτικό συμβούλιο και για περιοχή κοινοτικού συμβουλίου το οικείο κοινοτικό συμβούλιο.

“άτομο με αναπηρίες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 1 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

“δικαιούχος άδειας” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004 κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει άδεια παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών που του χορηγήθηκε από την οικεία αρχή, το όνομα του οποίου δημοσιεύεται σε κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος προς επιθεώρηση από το κοινό στα γραφεία της αρχής τοπικής διοίκησης.

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας.

“οικεία αρχή” σημαίνει την αρχή τοπικής διοικήσεως στα όρια της περιοχής της οποίας βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας.

“οικοδομή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

“παραλία” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

“παροχή διευκολύνσεων” σημαίνει την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, ακάτων, ειδών θαλάσσιων αθλημάτων και άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα ακάτων και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλάσσιων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας.

“παροχή υπηρεσιών” σημαίνει την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουομένους.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό στο Υπουργείο της αρμοδιότητας του ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό.

Εξουσία Επάρχου να απαγορεύει επέμβαση στην παραλία, κλπ.

3.-(1) Ο Επαρχος δύναται εκάστοτε με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύει απολύτως τα ακόλουθα ή να επιβάλλει περιορισμούς ή όρους σε αυτά:

(α) την εκσκαφή, εξαγωγή, φόρτωση ή συσσώρευση λίθων, κροκάλων (βοτσάλων), χαλίκων, άμμου ή άλλης ύλης εντός του τμήματος της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή ή τη μετακίνηση από αυτό των πιο πάνω ή την απόπειρα διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις

(β) την απόρριψη οποιωνδήποτε άχρηστων συντριμιών, λίθων, σκυβάλων, αποσαρωμάτων, σκουπιδιών, οικιακών ακαθαρσιών, ελαίων, μηχανελαίων ή άλλων ειδών υγρού λιπαντικού ελαίου, στερεού ή υγρού απορρίμματος ή άλλων απορριμμάτων:

(i) επί του τμήματος της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση

(ii) στη θάλασσα εντός τέτοιας απόστασης από τη γραμμή της κατώτατης στάθμης παλίρροιας ως ήθελε καθοριστεί στη γνωστοποίηση

(iii) από οποιαδήποτε αποβάθρα, προκυμαία, μώλο ή προβλήτα

(iv) από οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο πλοίο ή άλλο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, το οποίο δυνατό να βρίσκεται εντός ή να διέρχεται διά μέσου των χωρικών υδάτων της Κύπρου

(γ) τη στάθμευση, τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή, οποιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος, σκάφους, τροχόσπιτου, κάρου, χειράμαξας, δοχείου, εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή κάθε άλλου είδους παρόμοιας φύσης με τα πιο πάνω αναφερόμενα οχήματα, σκάφη, αντικείμενα, είδη, υλικά, όργανα ή κατασκευάσματα:

Νοείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία ήθελον ληφθεί κατά του παραβάτη, ο Έπαρχος δύναται να προβεί:

(i) σε μετακίνηση ή και απομάκρυνση από την καθοριζόμενη περιοχή οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου που στάθμευσε, τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

(ii) σε απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή και αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος, και σε μετακίνηση και απομάκρυνση από την καθοριζόμενη περιοχή των υλικών και αντικειμένων τέτοιου κατασκευάσματος που ανεγέρθηκε ή τοποθετήθηκε κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανεξάρτητα από του αν το τμήμα της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση ανήκει σε ιδιώτη.

(3)  Κάθε πρόσωπο, το οποίο μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) παραβαίνει τους όρους αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και αν η συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, αν δε η συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε αυτόν δύναται επιπρόσθετοι με την ποινή που επιβλήθηκε, να διατάξει τον καταδικασθέντα όπως—

(α) Καταβάλει στις δημόσιες προσόδους την αξία οποιωνδήποτε λίθων, κροκάλων (βότσαλων), χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης σε σχέση με την οποία τελέστηκε το ποινικό αδίκημα· και/ή

(β) μετακινήσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε άχρηστα συντρίμμια λίθων, σκύβαλα, αποσαρώματα, σκουπίδια, οικιακές ακαθαρσίες ή άλλα απορρίμματα ή οποιαδήποτε έλαια, μηχανέλαια ή άλλα είδη υγρού λιπαντικού ελαίου ή στερεού ή υγρού απορρίμματος που απορρίφθηκε κατά παράβαση της γνωστοποίησης ή να πληρώσει στον Έπαρχο όλα τα αναγκαία έξοδα για τη μετακίνηση αυτή.

(4) Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου αυτού η οποία ενέχει τη μετακίνηση οποιωνδήποτε λίθων, κροκάλων (βοτσάλων), χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης από την παραλία, οποιοδήποτε όχημα, σκάφος, δοχείο ή άλλο αγγείο που χρησιμοποιήθηκε σε ή για τη μετακίνηση αυτή δημεύεται.

(5) Ο Έπαρχος δύναται να διορίζει φύλακες για την προστασία της παραλίας.

(6) Στο άρθρο αυτό “σκάφος” σημαίνει πλοίο, θαλαμηγό, λέμβο, σχεδία, φορτηγίδα και πλωτή εξέδρα, και περιλαμβάνει κάθε πλωτό μέσο ανεξάρτητα από τον τρόπο ώθησης ή κίνησης του.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για άκατο, όπως αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 5Β, η οποία τοποθετείται στην παραλία έπειτα από άδεια της οικείας αρχής με βάση το ίδιο άρθρο.

Φύλαξη, διάθεση κλπ., οχήματος, αντικειμένου κλπ., το οποίο απομακρύνθηκε και ευθύνη για σχετικές δαπάνες

3Α.-(1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Έπαρχος απομακρύνει από την περιοχή που καθορίζεται στη γνωστοποίηση οποιοδήποτε όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, αυτός οφείλει να λάβει κάθε εύλογο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη του εν λόγω οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού, και σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε προκληθεί σε αυτά οποιαδήποτε ζημιά από αμέλεια η οποία δεν συμπεριλαμβάνει φυσική φθορά, αυτή θα βαρύνει τη Δημοκρατία.

(2) Όλες οι δαπάνες οι οποίες διενεργούνται από τον Έπαρχο για τη μετακίνηση, απομάκρυνση και φύλαξη οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου, ή για την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος και τη μετακίνηση, απομάκρυνση και φύλαξη υλικών και αντικειμένων κατασκευάσματος δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού καταβάλλονται στον Έπαρχο από τον παραβάτη, τον ιδιοκτήτη ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του εν λόγω οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου ή του κατασκευάσματος σε σχέση με το οποίο έγινε η παράβαση.

(3) Κατόπι αίτησης της Αστυνομίας, ο Έπαρχος υποχρεούται να παραδώσει σε αυτήν, κάθε όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό που φυλάγεται από αυτόν, δυνάμει του εδαφίου (1), για χρήση ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε διαδικασία κατά του παραβάτη.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι γνωστός στον Έπαρχο ο ιδιοκτήτης ή τυχόν άλλο πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού που λήφθηκε υπό τη φύλαξη του Επάρχου δυνάμει του εδαφίου (1), ο Έπαρχος οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η οποία περιγράφει το όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό και η οποία να καλεί κάθε πρόσωπο το οποίο διεκδικεί αυτό να υποβάλει την απαίτηση του στον Έπαρχο εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση αυτή.

(5) Κάθε όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό που φυλάγεται από τον Έπαρχο δυνάμει του εδαφίου (1) το οποίο δεν θα διεκδικηθεί εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (4), δύναται να πωληθεί ή να διατεθεί με τέτοιο άλλο τρόπο ή να καταστραφεί, ως ήθελε καθοριστεί από τον Έπαρχο:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο Έπαρχος είναι της γνώμης ότι η άμεση πώληση ή άλλη διάθεση του εν λόγω οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού θα ήταν προς όφελος του ιδιοκτήτη ή του τυχόν άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του, δύναται να προβεί στην άμεση πώληση ή άλλη διάθεση αυτού, οπότε η κλήση που έγινε στη γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (4) πρέπει να αναφέρεται στο προϊόν της πώλησης αυτής ή της άλλης διάθεσης.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο, το διεκδικεί με αίτηση που υποβλήθηκε εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (4), την ιδιοκτησία, την ευθύνη ή τον έλεγχο οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού που φυλάγεται από τον Έπαρχο, δεν ικανοποιεί τον Έπαρχο για την εν λόγω ιδιοκτησία, ευθύνη ή έλεγχο, ο Έπαρχος δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με το κύριο μέρος του εδαφίου (5), εκτός αν είχε προηγουμένως προβεί στην πώληση ή άλλη διάθεση του οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού εφαρμόζοντας την επιφύλαξη του προαναφερόμενου εδαφίου (5):

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να εκκαλέσει την απορριπτική απόφαση του Επάρχου με αίτηση που υποβάλλεται, εντός επτά ημερών από την απόφαση, στον Υπουργό, και σε τέτοια περίπτωση ο Έπαρχος δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει του κύριου μέρους του εδαφίου (5) πριν από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό.

(7) Το προϊόν πώλησης ή άλλης διάθεσης οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού η οποία διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (5), ή του εδαφίου (6), κατόπι αφαίρεσης των δαπανών για τη μετακίνηση, απομάκρυνση, φύλαξη και πώληση ή άλλη διάθεση αυτού, θα διατίθεται με τέτοιο τρόπο ως ήθελε καθοριστεί από τον Υπουργό.

Εξουσία αστυνομικών να σταματούν, ερευνούν, κατάσχουν και κατακρατούν μεταφορικό μέσο

4.-(1) Κάθε αστυνομικός ή φύλακας ο οποίος διορίστηκε από τον Έπαρχο δυνάμει του άρθρου 3, δύναται με εύλογη υποψία να σταματήσει και ερευνήσει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 3 και να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο μεταφορικό μέσο μαζί με οποιοδήποτε υλικό που βρέθηκε εντός αυτού.

(2) Οποιοδήποτε τέτοιο μεταφορικό μέσο και υλικά που κατασχέθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) θα κατακρατούνται στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ ώρες, εκτός αν στο μεταξύ ο Έπαρχος ή, σε περίπτωση έγερσης ποινικής διαδικασίας, το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εγείρεται η ποινική διαδικασία, διατάξει διαφορετικά.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο, έχοντας την ευθύνη οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, αρνείται να σταματήσει ή επιτρέψει την έρευνα ή κατάσχεση όταν αυτό απαιτείται από αστυνομικό ή φύλακα δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής.

Κατασκευάσματα στην παραλία

5.-(1) Απαγορεύεται η κατασκευή ή τοποθέτηση στην παραλία κατασκευασμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 5Α του Νόμου και άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και/ή τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

(2) Κατασκεύασμα το οποίο κατασκευάζεται ή τοποθετείται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να κατεδαφιστεί ή να μετακινηθεί από τον Έπαρχο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που δυνατό να ληφθούν εναντίον του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του.

(3) Υφιστάμενο κατασκεύασμα, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια με βάση το εδάφιο (1) του καταργούμενου άρθρου 5 του βασικού νόμου, θα πρέπει να μετακινηθεί το αργότερο μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το προσωρινό κατασκεύασμα θα θεωρείται παράνομο και θα είναι νόμιμο για τον Έπαρχο να το μετακινήσει.

(4) Τα έξοδα του Επάρχου για τη μετακίνηση κατασκευάσματος βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και/ή τον κάτοχο του και μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “κατασκεύασμα” σημαίνει καλύβη, παράπηγμα ή άλλο προσωρινής ή μόνιμης μορφής κατασκεύασμα και περιλαμβάνει κινητό κατασκεύασμα.

Εξουσία καθορισμού περιοχών στις οποίες απαγορεύεται ανέγερση οικοδομών

5Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με αίτηση αρμόδιας αρχής ή με άλλο τρόπο, για σκοπούς προστασίας ή διατήρησης του χαρακτήρα και ανέσεων οποιασδήποτε παραλίας, ή της προσέγγισης της από το κοινό με Γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας ή η οποία εφάπτεται με την παραλία, εντός της οποίας καμιά οικοδομή οποιουδήποτε είδους δεν θα ανεγείρεται.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, από τη δημοσίευση Γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, και μετά από αυτή, καμιά άδεια για την ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής εντός της περιοχής που καθορίστηκε στη Γνωστοποίηση, δυνάμει του αναφερόμενου Νόμου, δεν θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή:

Νοείται ότι αν σε οποιαδήποτε εξαιρετική περίπτωση η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την έκδοση άδειας για ανέγερση οικοδομής, δύναται να υποβάλει την περίπτωση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο κατόπι μελέτης αυτής δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να εξουσιοδοτήσει την αρμόδια αρχή, ανεξάρτητα από τη Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε όπως προαναφέρθηκε, να εκδώσει τέτοια άδεια και με τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο θα θεωρήσει σκόπιμο.

(3) Αν με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε προκύψει ουσιώδης ζημιά σε βάρος κάποιας ιδιοκτησίας συνεπεία της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου αυτού, η αρμόδια αρχή πρέπει να καταβάλλει δίκαιες αποζημιώσεις λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστατικών της περίπτωσης.

Αντικείμενα και παιγνίδια στην παραλία

5Β.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται, χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας αρχής και κατά παράβαση των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή-

(α) Να τοποθετεί στην παραλία ή να επιτρέπει σε άλλο να τοποθετεί σε αυτή άκατο για προσωπική χρήση ή καρέκλες ή τραπέζια για χρήση από τους πελάτες παρακείμενης ιδιωτικής επιχείρησης.

(β) να διοργανώνει ή να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνιδιού ή να παίρνει μέρος σε οποιοδήποτε παιγνίδι στην παραλία.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η οικεία αρχή δύναται να προβαίνει στην απομάκρυνση των ακάτων, καρέκλων, τραπεζιών ή άλλων αντικειμένων που τοποθετούνται παράνομα στην παραλία, τα οποία θα επιστρέφονται στον κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει στην οικεία αρχή όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξής τους:

Νοείται ότι η οικεία αρχή μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους και σε περίπτωση που μετά από 48η προθεσμία που παρέχεται στον κάτοχο με γραπτή προειδοποίηση, ο κάτοχος δεν ενδιαφερθεί για την ανάκτηση τους, τα αντικείμενα εκποιούνται και το ποσό της εκποίησης κατατίθεται στο ταμείο της οικείας αρχής.

(3) Στο παρόν άρθρο “άκατος” σημαίνει κάθε μηχανοκίνητο ή ιστιοφόρο σκάφος και περιλαμβάνει λέμβο, καταμαράν, ιστιοσανίδα, ποδήλατο θάλασσας, κανό και κάθε άλλο πλωτό μέσο, καθώς και κάθε άλλο ρυμουλκούμενο από αυτά αντικείμενο.

Παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων

5Γ.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να προβαίνει σε παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας αρχής και κατά παράβαση των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή:

Νοείται ότι η οικεία αρχή δύναται να προβαίνει στην απομάκρυνση των αντικειμένων, που τοποθετούνται παράνομα στην παραλία για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, τα οποία θα επιστρέφονται στον κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει στην οικεία αρχή όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξής τους:

Νοείται περαιτέρω ότι η οικεία αρχή μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους και σε περίπτωση που μετά από 48η προθεσμία που παρέχεται στον κάτοχο με γραπτή προειδοποίηση, ο κάτοχος δεν ενδιαφερθεί για την ανάκτηση τους, τα αντικείμενα εκποιούνται και το ποσό της εκποίησης κατατίθεται στο ταμείο της οικείας αρχής.

(2) Αρχή τοπικής διοικήσεως μπορεί να παρέχει η ίδια υπηρεσίες στην κρατική παραλία που βρίσκεται μέσα στα όρια της.

(3)  Άδειες παροχής διευκολύνσεων παραχωρούνται από τις οικείες αρχές, μόνο σε σημεία της παραλίας που καθορίζονται από το εγκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.  Η παροχή διευκολύνσεων στα αλιευτικά καταφύγια, λιμάνια, μαρίνες, σκάφη αναψυχής και κρουαζιερόπλοια απαγορεύεται.

(4)  Η οικεία αρχή, οσάκις εξετάζει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να εκδώσει άδεια παροχής υπηρεσιών, σε τμήματα της παραλίας, τα οποία εμπίπτουν σε κρατική παραλιακή γη που έχει εκμισθωθεί από το Κράτος.

Απαγορευμένες ενέργειες στην παραλία

5Δ.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται-

(α) Να χρησιμοποιεί την παραλία κατά τρόπο που να παρεμποδίζει τη διακίνηση των λουομένων σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως την καθορίζει για κάθε περιοχή η οικεία αρχή με γνωστοποίηση που αναρτά σε πινακίδα σε περίοπτο μέρος της κάθε περιοχής

(β) να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία.

(γ) να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παραλία ή τη θάλασσα.

(δ) να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει τη χρήση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες:

Νοείται περαιτέρω ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιπροσθέτως δεν περιλαμβάνει αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση.

(ε) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα ή, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος σκύλου, σε περιοχές που δεν έχουν καθορισθεί ως περιοχές επιφυλαχθείσες αποκλειστικά διά λουομένους εν τη θαλάσση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει την οδήγηση ή τη διέλευση στην παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περιοχές που δεν έχουν καθορισθεί ως ειδικές περιοχές για λούσιμο σκύλων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Η ή ως περιοχές επιφυλαχθείσες αποκλειστικά διά λουομένους εν τη θαλάσση δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, αλλά έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο “Φύση 2000”, ισχύει η πιο πάνω απαγόρευση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος σκύλων, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Σκύλων Νόμου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος σκύλων, απαιτείται όπως οι σκύλοι είναι δεόντως εμβολιασμένοι και οι ιδιοκτήτες τους έχουν στην κατοχή τους σχετικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο, εφόσον ζητηθεί, παρουσιάζεται στην οικεία αρχή προς απόδειξη του γεγονότος αυτού.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και δύναται να διωχθεί από την οικεία αρχή δυνάμει του άρθρου 5Κ.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να απαγορεύει τη χορήγηση αδειών

5Ε. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με πρόταση του Υπουργού ή άλλως και έπειτα από διαβουλεύσεις με την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, αν ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί για λόγους προστασίας ή διατήρησης του φυσικού αρχαιολογικού ή οικολογικού χαρακτήρα οποιασδήποτε παραλίας ή για λόγους που σχετίζονται με τη θαλάσσια ζωή ή την πολεοδομία και χωροταξία ή για οποιοδήποτε άλλο ειδικό λόγο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας αναφορικά με την οποία δε θα παρέχονται διευκολύνσεις ή υπηρεσίες από αρχή τοπικής διοικήσεως και δε θα εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια δυνάμει των άρθρων 5Β και 5Γ.

Κεντρική και Τοπικές Επιτροπές Παραλιών

5ΣΤ.-(1) Ιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Παραλιών η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τρεις άλλους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Κοινοτήτων Κύπρου και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως μέλη, η οποία ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της οικείας αρχής ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης και τρεις άλλους εκπροσώπους της οικείας αρχής, ως μέλη, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.

Σχέδιο χρήσης της παραλίας

5Ζ. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, για τους σκοπούς του άρθρου 5Γ εφαρμόζεται σχέδιο χρήσης της παραλίας (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «το σχέδιο»), το οποίο ετοιμάζεται από την Τοπική Επιτροπή Παραλιών για κάθε δήμο ή κοινότητα και εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, με ή χωρίς τροποποιήσεις.  Τα εγκεκριμένα σχέδια κοινοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, αμέσως μετά την έγκρισή τους, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για ενημέρωση.

(2) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 13, στο σχέδιο σημειώνονται τα σημεία της παραλιακής κρατικής γης, με εξαίρεση οποιοδήποτε τμήμα της γης για το οποίο έχει δημοσιευθεί γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 5Ε, στα οποία θα μπορεί:

(α) αρχή τοπικής διοικήσεως να τοποθετεί κρεβάτια θάλασσας και αλεξήλια (ομπρέλες) για σκοπούς παροχής υπηρεσιών·

(β) πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια, να τοποθετεί κρεβάτια θάλασσας και αλεξήλια (ομπρέλες) για σκοπούς παροχής υπηρεσιών·

(γ) πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια, να τοποθετεί ακάτους, είδη θαλάσσιων αθλημάτων και άλλα αντικείμενα για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων·

(δ) αρχή τοπικής διοικήσεως να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, καθώς και διαδρόμων κατάλληλα διαμορφωμένων για εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα στη θάλασσα·

(ε) πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια να δημιουργεί προσβάσεις για διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ατόμων με αναπηρίες.

(3) Τα σημεία και η τοποθέτηση κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρέλων) πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέχρι 5 μέτρων από το ψηλότερο σημείο του ύδατος σε ώρα πλημμυρίδας, ώστε η παραλία να μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα από τους λουομένους.

(4)  Για κάθε σημείο τοποθέτησης κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρέλων) σημειώνεται στο σχέδιο ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρέλων), έτσι ώστε το σύνολο των κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων σε κάθε περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο σχέδιο, να μην καλύπτει περισσότερο από το 50% της χωρητικότητας της περιοχής αυτής:

Νοείται ότι η απόσταση των κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων ενός αδειούχου από άλλο αδειούχο θα είναι τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρα.

(5) Για σκοπούς υπολογισμού της χωρητικότητας της παραλίας, υπολογίζεται έκταση 8 τ.μ. κατ΄ άτομο ή 16 τ.μ. για κάθε αλεξήλιο (ομπρέλα) με δυο κρεβάτια θάλασσας.

(6).-(α) Σχέδιο, που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και υπογραμμένο από τον Πρόεδρο της, κατατίθεται στην οικεία αρχή για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας αρχής, παράλληλα δε δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση καθιστά γνωστό στο κοινό ότι το Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας αρχής.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική αρχή ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα τους, μπορούν, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό, στην οποία να αναφέρουν τους λόγους για υποστήριξή της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την προσφυγή τους τόσο στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών όσο και στην οικεία αρχή.

(8) Ο Υπουργός μεριμνά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της Ιεραρχικής Προσφυγής να την εξετάσει και κοινοποιεί την απόφασή του, τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και στην οικεία αρχή.

(9)  Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και για το οποίο δεν υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή καθίσταται τελικό.

(10)  Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και για το οποίο υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή καθίσταται τελικό μετά από την εξέταση της προσφυγής και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού.

(11)  Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και κατέστη τελικό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (10), διαβιβάζεται στην οικεία αρχή για εφαρμογή και η οικεία αρχή μεριμνά όπως αυτό αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

(12)  Για μελλοντική αναθεώρηση σχεδίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(13) Σε περίπτωση αναθεώρησης σχεδίου χρήσης της παραλίας, δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού άδειες παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν περιοχή και σημεία της παραλίας τα οποία εμπίπτουν στο οικείο σχέδιο χρήσης της παραλίας, και ως εκ τούτου στις εν λόγω περιπτώσεις εφαρμόζεται για την  περίοδο  ισχύος  των  εν  λόγω  αδειών  το  αμέσως  προηγούμενο  εν  ισχύι  κατά  την παραχώρηση αυτών σχέδιο χρήσης της παραλίας:

Νοείται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις, μετά την εκπνοή της περιόδου ισχύος των αδειών εφαρμόζεται το αναθεωρημένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.

Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών

5Η.-(1) Στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα από όσα αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις του Νόμου, και οι ακόλουθες:

(α)    (i) η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής προσφορών·

(ii)η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής αιτήσεων εξασφάλισης άδειας, από τους δικαιούχους άδειας·

(iii) η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας, ως και των όρων χορήγησης της άδειας για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5Β.

(β) Ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων έκδοσης αδειών από τις οικείες αρχές, ανάλογα με την παραλιακή περιοχή, και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει εξουσία να καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα δικαιώματα που θα καταβάλλονται στις οικείες αρχές από τους δικαιούχους αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5Θ και από πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει άδεια δυνάμει του άρθρου 5Β.

(γ) Ο καθορισμός ανώτατων δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία από αδειούχους και από αρχές τοπικής διοικήσεως και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(δ) Η έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών προς τις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(ε) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό για θέματα σχετιζόμενα με τον παρόντα Νόμο.

(στ) Ο έλεγχος της εφαρμογής του σχεδίου και των αποφάσεων της από μέρους των αρχών τοπικής διοικήσεως.

(ζ) ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων.

(2) Για σκοπούς των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και με αναφορά στο σχέδιο, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών κατατάσσει τις διάφορες περιοχές της παραλίας σε κατηγορίες, με βασικό κριτήριο την εμπορικότητα και ελκυστικότητα της κάθε περιοχής.

Προσφορές

5Θ.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που αρχή τοπικής διοικήσεως αποφασίσει να μην παρέχει η ίδια υπηρεσίες σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5Γ, θα χορηγεί σχετικές άδειες σε πρόσωπα, μόνο έπειτα από προσφορές.

(β) Άδειες για παροχή διευκολύνσεων χορηγούνται από την οικεία αρχή σε πρόσωπα, έπειτα από προσφορές.

(γ) τα μέλη των αρχών τοπικής διοίκησης και οι υπάλληλοι και εργάτες των αρχών αυτών δε δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά δυνάμει των παραγράφων (α) και (β).

(2) (α) Χωρίς να επηρεάζονται οι πρόνοιες του σχεδίου και οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, άδεια        παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών σε δικαιούχους άδειας παραχωρείται χωρίς προσφορές, σύμφωνα με τους          όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5Η  και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι το δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας χωρίς προσφορές παύει να ισχύει, στην περίπτωση άδειας παροχής διευκολύνσεων μετά παρέλευση επτά ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και στην περίπτωση άδειας παροχής υπηρεσιών μετά παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, το δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας παροχής υπηρεσιών χωρίς προσφορές εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

(2Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), το δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών χωρίς προσφορές εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, οι προσφορές για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, προκηρύσσονται το αργότερο κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που αρχίζει από την 31η Οκτωβρίου 2013, έτσι ώστε η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών έπειτα από προσφορές να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 και οι εν λόγω άδειες να ισχύουν από 1η Νοεμβρίου 2014.

(3) (α) Οι προσφορές για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7Α, και προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του έτους κατά το οποίο λήγει η ισχύς των αδειών παροχής διευκολύνσεων.

(β) Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (α) Κανονισμοί, που αφορούν στις προσφορές για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων ρυθμίζουν τους όρους προκήρυξης και κατακύρωσης των προσφορών, περιλαμβανομένου του χρόνου προκήρυξής τους, την ακολουθητέα διαδικασία, το χωροταξικό σχεδιασμό για την παροχή διευκολύνσεων, θέματα που αφορούν στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή διευκολύνσεων, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα χρήζουν ρύθμισης για σκοπούς διενέργειας των προσφορών:

Νοείται ότι, η ισχύς των αδειών παροχής διευκολύνσεων, οι οποίες ευρίσκοντο σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και οι προσφορές σε σχέση με αυτές προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, παρά τις διατάξεις της ως άνω επιφύλαξης, δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μέσω προσφορών για τη χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων.

(3Α) [Διαγράφηκε].

(4)  Οι άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι προσωποπαγείς:

Νοείται ότι τέτοιες άδειες που εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο μόνο αν το άτομο αυτό είναι τέκνο ή σύζυγος του αδειούχου και ασκεί το επάγγελμα και εφόσον ο αδειούχος αποβιώσει ή καταστεί μόνιμα ανίκανος για εργασία κατά την περίοδο ισχύος της άδειας και μέχρι το τέλος της ισχύος της.

(5)  Στις χορηγούμενες άδειες γίνεται αναφορά στην τήρηση του συγκεκριμένου ωραρίου από τις 7 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. καθημερινά.

Ιεραρχική προσφυγή

5Ι.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ικανοποιείται από απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5Β, 5Γ και 5Θ μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, να υποβάλει έγγραφη προσφυγή στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, στην οποία να αναφέρει τους λόγους για υποστήριξη της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την προσφυγή του στην οικεία αρχή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (3Α) του άρθρου5Θ, οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Επάρχου δύναται να υποβάλει έγγραφη προσφυγή στον Υπουργό, στην οποία να αναφέρει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στον Έπαρχο.

(2) Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζει την προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κοινοποιεί την απόφαση στον προσφεύγοντα και στην οικεία αρχή ή στον Έπαρχο, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει των άρθρων 5Γ και 5Θ, της οικείας αρχής ή του Επάρχου, ανάλογα με την περίπτωση, δεν καθίσταται εκτελεστή, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών ή του Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση και, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρισθεί προσφυγή, μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

Αδικήματα

5Κ.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί στις διατάξεις των άρθρων 5, 5Β, 5Γ, 5Δ και 5Ζ, ή στους όρους άδειας που εκδόθηκε με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7Α ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση στην παραλία ή την πρόσβαση προς αυτή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί να διατάξει τη μετακίνηση, με δαπάνες του προσώπου αυτού, οποιουδήποτε κατασκευάσματος ή αντικειμένου που βρίσκεται παράνομα σε οποιοδήποτε μέρος της παραλίας.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η οικεία αρχή μπορεί, σε περίπτωση-

(α) Παράβασης των άρθρων 5Β, 5Γ, 5Ζ,

(β) παράβασης των όρων άδειας που χορηγήθηκε με βάση τα άρθρα 5Β, 5Γ, 5Ζ,

(γ) διαπίστωσης ότι σχετική άδεια χορηγήθηκε έπειτα από δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος εν γνώσει του αδειούχου,

(δ) καταδίκης του αδειούχου για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, το οποίο κατά την άποψη της οικείας αρχής-

(i) μαρτυρεί ανικανότητα ή ακαταλληλότητα στην προσήκουσα εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων ή

(ii) συγκαταλέγεται μεταξύ των αδικημάτων εκείνων για τα οποία ανυπαρξία καταδίκης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση από τον Αρχηγό Αστυνομίας του πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα που προβλέπεται στον Κανονισμό 4 των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών, να απομακρύνει αμέσως από την παραλία οποιοδήποτε αντικείμενο που τοποθετήθηκε σ’ αυτή χωρίς άδεια και να ανακαλεί ή να αναστέλλει τυχόν εκδοθείσα άδεια:

Νοείται ότι καμιά άδεια δεν ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εκτός αν δοθεί στον αδειούχο προειδοποίηση μιας εβδομάδας για τη σκοπούμενη ανάκληση ή αναστολή, στην οποία να αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής, και παρασχεθεί σ’ αυτόν η δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς, μέσα σε μια εβδομάδα λόγους αντικρούοντες την ενέργεια αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι η οικεία αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον παραβάτη να της καταβληθούν τα έξοδα που υπέστη για τη μετακίνηση από την παραλία των παράνομων αντικειμένων.

(3) Αν κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) προκύψει ζημιά σε βάρος του παραβάτη, η οικεία αρχή δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων.

Κάλυψη οχετών και επέκταση αυτών στη θάλασσα

6.-(1) Ο Έπαρχος δύναται με ειδοποίηση του να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψει, εντός τέτοιας προθεσμίας, η οποία ήθελε οριστεί στην ειδοποίηση, οποιοδήποτε οχετό, ο οποίος διασχίζει την παραλία και να επεκτείνει αυτόν στη θάλασσα με σωλήνες μέχρι τέτοιας απόστασης ως ο Έπαρχος ήθελε διατάξει.

(2) Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), το πρόσωπο αυτό ή Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τους όρους του Επάρχου, και αν το πρόσωπο αυτό ή Αρχή παραλείψει ή παραμελήσει να συμμορφωθεί με τους όρους του Επάρχου, ο Έπαρχος δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση των αναγκαίων έργων και η δαπάνη που προκύπτει από αυτό καταβάλλεται από το εν λόγω πρόσωπο ή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παροχή αδειών για μετακίνηση υλικών, από την παραλία

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο άδεια να μετακινήσει λίθους, κροκάλες (βότσαλα), άμμο, χαλίκια ή άλλη ύλη από οποιοδήποτε τμήμα της παραλίας η οποία έγινε αντικείμενο ειδοποίησης δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, ή από οποιοδήποτε μέρος αυτής, είτε αυτό ανήκει στο δημόσιο είτε σε ιδιώτη, με συναίνεση όμως του ιδιοκτήτη προκειμένου για οποιοδήποτε τμήμα της παραλίας που ανήκει σε ιδιώτη, και δύναται να επιβάλει τέτοια τέλη ή δικαιώματα τα οποία πρέπει να καταβληθούν στις δημόσιες προσόδους τα οποία θα καθοριστούν σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια ή με τα δικαιώματα που χορηγούνται με αυτή.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για καθορισμό τύπου, όρων, τελών κλπ., αδειών

7Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης και τον τύπο οποιωνδήποτε αδειών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, τους περιορισμούς ή όρους που εφαρμόζονται στις άδειες αυτές και τα τέλη που πρέπει να πληρωθούν σε σχέση με αυτές και τα δικαιώματα και τον τρόπο του υπολογισμού αυτών, είτε αναφορικά με ολόκληρη τη Δημοκρατία είτε αναφορικά με τέτοια περιοχή αυτής, ως ήθελε καθοριστεί στο διάταγμα.

(2)  Άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν είναι μεταβιβάσιμη και, για την παροχή υπηρεσιών, ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους από την έκδοσή της, ενώ, για την παροχή διευκολύνσεων ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους από την έκδοσή της, εκτός αν καθορίζεται σ’ αυτή προγενέστερη ημερομηνία λήξης:

Νοείται ότι για άδειες παροχής διευκολύνσεων, οι οικείες αρχές είναι δυνατό να επιβάλουν αύξηση ύψους μέχρι 5% ετησίως επί του αρχικού ποσού της κατακύρωσης της προσφοράς, κατά την ανανέωση της άδειας για το τέταρτο και πέμπτο έτος ισχύος της προσφοράς.

(3)  Οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα επιτρέπει τη χρήση της παραλίας από τους μήνες Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο, θα υποχρεώνει τους αδειούχους να μετακινούν τα κρεβάτια θάλασσας, τα αλεξήλια, τους ακάτους, τα είδη θαλάσσιων αθλημάτων και άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους και θα προνοεί την καθημερινή απομάκρυνση των πιο πάνω αναφερθέντων αντικειμένων σε σημεία συγκέντρωσης που θα καθορίζονται στους όρους της άδειας από τις 7 μ.μ. μέχρι τις 7 π.μ. την επόμενη ημέρα για την περίοδο από 1η Μαρτίου μέχρι 30ή Νοεμβρίου.

(3) Όλα τα εισπραττόμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δικαιώματα, τέλη και χρηματικές ποινές καταβάλλονται στην οικεία αρχή και αποτελούν μέρος του ταμείου της.

(4) Τα ανακτώμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου έξοδα καταβάλλονται ως ακολούθως:

(α) Στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εάν αυτά έγιναν από τον Έπαρχο.

(β) Στο ταμείο της οικείας αρχής, εάν αυτά έγιναν από αρχή τοπικής διοικήσεως.

Προνόμιο της Δημοκρατίας επιφυλάσσεται

8. Kαμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, συμφέρον ή προνόμιο στην παραλία το οποίο αποκτήθηκε από τη Δημοκρατία με άλλο τρόπο.

Καθαρισμός της παραλίας

9. Αποτελεί καθήκον κάθε αρχής τοπικής διοικήσεως ο καθαρισμός της παραλίας που βρίσκεται μέσα στα όρια της καθώς και της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουομένους.

Επιθεωρητές παραλίας

10.-(1) Κάθε αρχή τοπικής διοικήσεως δύναται να διορίζει επιθεωρητές παραλίας ή να αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων των επιθεωρητών σε άλλους υπαλλήλους της.

(2) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιθεωρητών παραλίας είναι-

(α) Ο έλεγχος εάν τοποθετούνται στην παραλία αντικείμενα ή εάν διεξάγονται παιγνίδια ή εάν παρέχονται υπηρεσίες ή διευκολύνσεις χωρίς να έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την οικεία αρχή

(β) ο έλεγχος για την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση των προνοιών του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτόν και των όρων άδειας που του χορηγήθηκε

(γ) η επιτήρηση της χρήσης της παραλίας γενικά και η βεβαίωση ότι οι χρήστες-

(i) χρησιμοποιούν την παραλία με ευταξία,

(ii) δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση σ’ αυτή σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως καθορίζεται για κάθε περιοχή από την οικεία αρχή,

(iii) δεν παρενοχλούν άλλους  με τη συμπεριφορά τους,

(iv) δε ρυπαίνουν την παραλία και τη θάλασσα

(δ) η λήψη των προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε παραβάτη του Νόμου ή των Κανονισμών ή των όρων χορηγηθείσας άδειας και η υποβολή καταγγελίας στην οικεία αρχή.

(3) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι επιθεωρητές φέρουν ειδικό ευδιάκριτο σήμα.

Εξουσία Κεντρικής Επιτροπής

11.-(1) Αν η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, έπειτα από σχετική έρευνα, διαπιστώσει ότι αρχή τοπικής διοικήσεως αμελεί ή παραλείπει να εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτόν ή ότι τις εφαρμόζει κατά τρόπο πλημμελή, με απόφασή της την οποία κοινοποιεί στην εν λόγω αρχή, επιβάλλει σ’ αυτή χρηματική ποινή μέχρι ποσού χίλιων λιρών ή και απαιτεί από αυτή να ενεργήσει κατάλληλα μέσα σε τακτή προθεσμία και, αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η αμέλεια ή παράλειψη συνεχίζεται, αφαιρεί από αυτή όλες ή οποιαδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες τις οποίες η αρχή αυτή έχει με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν και αναθέτει την ενάσκησή τους σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή πρόσωπο:

Νοείται ότι το όργανο ή πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται εξουσίες ή αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιβάλλεται με όλες τις εξουσίες ή αρμοδιότητες της αρχής τοπικής διοικήσεως.

(2) Οποιοδήποτε ποσό επιβληθεί σε αρχή τοπικής διοίκησης ως χρηματική ποινή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εισπράττεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, κατατίθεται στο ταμείο της και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη εξόδων λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.

Άδεια δεν δημιουργεί προνόμιο

12. Άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5Β και 5Γ δεν δημιουργεί ή παρέχει στον κάτοχο της οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή πλεονέκτημα στο μέρος της παραλίας στο οποίο αναφέρεται.

Κατάργηση μισθώσεων

13. [Διαγράφηκε]
Κρατικό δάσος

13.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δασών Νόμου και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καμία αρχή τοπικής διοίκησης δεν παρέχει υπηρεσίες και άδειες σε ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε παραλία που βρίσκεται σε κρατικό δάσος, εκτός κατόπιν άδειας του Τμήματος Δασών, με συγκεκριμένους όρους για κάθε περιοχή:

Νοείται ότι καμιά άδεια δεν παρέχεται σε παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται σε περιοχές προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «κρατικό δάσος» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν στο άρθρο 2 του περί Δασών Νόμου.

Σημείωση
Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Ο βασικός νόμος τέθηκε σε ισχύ την 7η Δεκεμβρίου 1934.

2. Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 (21 του 1987) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης του, δηλ. από την 6η Μαρτίου 1987, περιείχε την ακόλουθη μεταβατική διάταξη στο άρθρο του 4:

Μεταβατικές διατάξεις.

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου αυτού πρόσωπο που είχε την εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους της παραλίας δυνάμει άδειας αρμόδιας αρχής η οποία εκδόθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, καθώς επίσης κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο αφού ικανοποιήσει την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης, χρησιμοποιούσε οποιοδήποτε μέρος της παραλίας για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του άρθρου 5 του βασικού νόμου όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 2(β) του Νόμου αυτού, δύνανται, κατόπι υποβολής αίτησης, όχι αργότερα από την 30ή Σεπτεμβρίου 1987, να ζητήσουν από την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο που προαναφέρθηκε.

(2) Οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται δυνάμει του άρθρου αυτού ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και σε κάθε περίπτωση εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 1989.

(3) Οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται δυνάμει του άρθρου αυτού δεν δημιουργεί ή μεταβιβάζει στον κάτοχο της οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή άλλο πλεονέκτημα στο μέρος της παραλίας του οποίου έχει την εκμετάλλευση ή χρήση.

Σημείωση
7 του Ν75(Ι)/94Ειδικές διατάξεις

7 του Ν.75(Ι)/94.-(1) Ανεξαρτήτως των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου και του βασικού νόμου, η ισχύς των αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 και 1997, αντίστοιχα.

(2) Για τις άδειες αυτές καταβάλλονται για τα έτη 1995, 1996 και 1997 τα δικαιώματα που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου αυξημένα κατά 14% για το 1995 και το 1996 και κατά 28% για το 1997.

Σημείωση
16 του Ν98(Ι)/97Ειδική διάταξη

16 του Ν.98(Ι)/97. Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις του βασικού νόμου και οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί, άδειες για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 θα ισχύουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2004.

Σημείωση
9 του Ν.3(I)/2004Σημείωση Συντάκτη

Το άρθρο 7Α τροποποίειται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) του βασικού νόμου με νέα εδάφια (2) και (3). Έτσι στο κείμενο του νόμου υπάρχει το νέο εδάφιο (2) και (3) και ακολουθεί το εδάφιο (3) που υπήρχε πριν την παρούσα τροποποίηση.

Σημείωση
11 του Ν.3(I)/2004Σημείωση Συντάκτη

Το άρθρο 13 του βασικού νόμου καταργείται, και τα άρθρα 14 και 15 αυτού αναριθμούνται σε άρθρα 13 και 14, αντίστοιχα. Ωστόσο δεν υπάρχει άρθρο 15 στο κείμενο του Νόμου.

Σημείωση
3 του Ν. 83(I)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2021]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε την 22α Ιουλίου 2019.