Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών

5Η.-(1) Στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα από όσα αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις του Νόμου, και οι ακόλουθες:

(α)    (i) η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής προσφορών·

(ii)η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής αιτήσεων εξασφάλισης άδειας, από τους δικαιούχους άδειας·

(iii) η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας, ως και των όρων χορήγησης της άδειας για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5Β.

(β) Ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων έκδοσης αδειών από τις οικείες αρχές, ανάλογα με την παραλιακή περιοχή, και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει εξουσία να καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα δικαιώματα που θα καταβάλλονται στις οικείες αρχές από τους δικαιούχους αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5Θ και από πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει άδεια δυνάμει του άρθρου 5Β.

(γ) Ο καθορισμός ανώτατων δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία από αδειούχους και από αρχές τοπικής διοικήσεως και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(δ) Η έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών προς τις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(ε) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό για θέματα σχετιζόμενα με τον παρόντα Νόμο.

(στ) Ο έλεγχος της εφαρμογής του σχεδίου και των αποφάσεων της από μέρους των αρχών τοπικής διοικήσεως.

(ζ) ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων.

(2) Για σκοπούς των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και με αναφορά στο σχέδιο, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών κατατάσσει τις διάφορες περιοχές της παραλίας σε κατηγορίες, με βασικό κριτήριο την εμπορικότητα και ελκυστικότητα της κάθε περιοχής.