Σχέδιο χρήσης της παραλίας

5Ζ. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, για τους σκοπούς του άρθρου 5Γ εφαρμόζεται σχέδιο χρήσης της παραλίας (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «το σχέδιο»), το οποίο ετοιμάζεται από την Τοπική Επιτροπή Παραλιών για κάθε δήμο ή κοινότητα και εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, με ή χωρίς τροποποιήσεις.  Τα εγκεκριμένα σχέδια κοινοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, αμέσως μετά την έγκρισή τους, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για ενημέρωση.

(2) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 13, στο σχέδιο σημειώνονται τα σημεία της παραλιακής κρατικής γης, με εξαίρεση οποιοδήποτε τμήμα της γης για το οποίο έχει δημοσιευθεί γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 5Ε, στα οποία θα μπορεί:

(α) αρχή τοπικής διοικήσεως να τοποθετεί κρεβάτια θάλασσας και αλεξήλια (ομπρέλες) για σκοπούς παροχής υπηρεσιών·

(β) πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια, να τοποθετεί κρεβάτια θάλασσας και αλεξήλια (ομπρέλες) για σκοπούς παροχής υπηρεσιών·

(γ) πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια, να τοποθετεί ακάτους, είδη θαλάσσιων αθλημάτων και άλλα αντικείμενα για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων·

(δ) αρχή τοπικής διοικήσεως να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, καθώς και διαδρόμων κατάλληλα διαμορφωμένων για εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα στη θάλασσα·

(ε) πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια να δημιουργεί προσβάσεις για διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ατόμων με αναπηρίες.

(3) Τα σημεία και η τοποθέτηση κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρέλων) πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέχρι 5 μέτρων από το ψηλότερο σημείο του ύδατος σε ώρα πλημμυρίδας, ώστε η παραλία να μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα από τους λουομένους.

(4)  Για κάθε σημείο τοποθέτησης κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρέλων) σημειώνεται στο σχέδιο ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρέλων), έτσι ώστε το σύνολο των κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων σε κάθε περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο σχέδιο, να μην καλύπτει περισσότερο από το 50% της χωρητικότητας της περιοχής αυτής:

Νοείται ότι η απόσταση των κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων ενός αδειούχου από άλλο αδειούχο θα είναι τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρα.

(5) Για σκοπούς υπολογισμού της χωρητικότητας της παραλίας, υπολογίζεται έκταση 8 τ.μ. κατ΄ άτομο ή 16 τ.μ. για κάθε αλεξήλιο (ομπρέλα) με δυο κρεβάτια θάλασσας.

(6).-(α) Σχέδιο, που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και υπογραμμένο από τον Πρόεδρο της, κατατίθεται στην οικεία αρχή για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας αρχής, παράλληλα δε δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση καθιστά γνωστό στο κοινό ότι το Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας αρχής.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική αρχή ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα τους, μπορούν, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό, στην οποία να αναφέρουν τους λόγους για υποστήριξή της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την προσφυγή τους τόσο στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών όσο και στην οικεία αρχή.

(8) Ο Υπουργός μεριμνά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της Ιεραρχικής Προσφυγής να την εξετάσει και κοινοποιεί την απόφασή του, τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και στην οικεία αρχή.

(9)  Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και για το οποίο δεν υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή καθίσταται τελικό.

(10)  Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και για το οποίο υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή καθίσταται τελικό μετά από την εξέταση της προσφυγής και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού.

(11)  Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και κατέστη τελικό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (10), διαβιβάζεται στην οικεία αρχή για εφαρμογή και η οικεία αρχή μεριμνά όπως αυτό αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

(12)  Για μελλοντική αναθεώρηση σχεδίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(13) Σε περίπτωση αναθεώρησης σχεδίου χρήσης της παραλίας, δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού άδειες παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν περιοχή και σημεία της παραλίας τα οποία εμπίπτουν στο οικείο σχέδιο χρήσης της παραλίας, και ως εκ τούτου στις εν λόγω περιπτώσεις εφαρμόζεται για την  περίοδο  ισχύος  των  εν  λόγω  αδειών  το  αμέσως  προηγούμενο  εν  ισχύι  κατά  την παραχώρηση αυτών σχέδιο χρήσης της παραλίας:

Νοείται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις, μετά την εκπνοή της περιόδου ισχύος των αδειών εφαρμόζεται το αναθεωρημένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.