Κεντρική και Τοπικές Επιτροπές Παραλιών

5ΣΤ.-(1) Ιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Παραλιών η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τρεις άλλους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Κοινοτήτων Κύπρου και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως μέλη, η οποία ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της οικείας αρχής ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης και τρεις άλλους εκπροσώπους της οικείας αρχής, ως μέλη, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.