Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να απαγορεύει τη χορήγηση αδειών

5Ε. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με πρόταση του Υπουργού ή άλλως και έπειτα από διαβουλεύσεις με την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, αν ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί για λόγους προστασίας ή διατήρησης του φυσικού αρχαιολογικού ή οικολογικού χαρακτήρα οποιασδήποτε παραλίας ή για λόγους που σχετίζονται με τη θαλάσσια ζωή ή την πολεοδομία και χωροταξία ή για οποιοδήποτε άλλο ειδικό λόγο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας αναφορικά με την οποία δε θα παρέχονται διευκολύνσεις ή υπηρεσίες από αρχή τοπικής διοικήσεως και δε θα εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια δυνάμει των άρθρων 5Β και 5Γ.