Απαγορευμένες ενέργειες στην παραλία

5Δ.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται-

(α) Να χρησιμοποιεί την παραλία κατά τρόπο που να παρεμποδίζει τη διακίνηση των λουομένων σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως την καθορίζει για κάθε περιοχή η οικεία αρχή με γνωστοποίηση που αναρτά σε πινακίδα σε περίοπτο μέρος της κάθε περιοχής

(β) να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία.

(γ) να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παραλία ή τη θάλασσα.

(δ) να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει τη χρήση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες:

Νοείται περαιτέρω ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιπροσθέτως δεν περιλαμβάνει αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση.

(ε) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα ή, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος σκύλου, σε περιοχές που δεν έχουν καθορισθεί ως περιοχές επιφυλαχθείσες αποκλειστικά διά λουομένους εν τη θαλάσση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει την οδήγηση ή τη διέλευση στην παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περιοχές που δεν έχουν καθορισθεί ως ειδικές περιοχές για λούσιμο σκύλων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Η ή ως περιοχές επιφυλαχθείσες αποκλειστικά διά λουομένους εν τη θαλάσση δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, αλλά έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο “Φύση 2000”, ισχύει η πιο πάνω απαγόρευση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος σκύλων, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Σκύλων Νόμου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος σκύλων, απαιτείται όπως οι σκύλοι είναι δεόντως εμβολιασμένοι και οι ιδιοκτήτες τους έχουν στην κατοχή τους σχετικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο, εφόσον ζητηθεί, παρουσιάζεται στην οικεία αρχή προς απόδειξη του γεγονότος αυτού.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και δύναται να διωχθεί από την οικεία αρχή δυνάμει του άρθρου 5Κ.