Παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων

5Γ.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να προβαίνει σε παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας αρχής και κατά παράβαση των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή:

Νοείται ότι η οικεία αρχή δύναται να προβαίνει στην απομάκρυνση των αντικειμένων, που τοποθετούνται παράνομα στην παραλία για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, τα οποία θα επιστρέφονται στον κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει στην οικεία αρχή όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξής τους:

Νοείται περαιτέρω ότι η οικεία αρχή μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους και σε περίπτωση που μετά από 48η προθεσμία που παρέχεται στον κάτοχο με γραπτή προειδοποίηση, ο κάτοχος δεν ενδιαφερθεί για την ανάκτηση τους, τα αντικείμενα εκποιούνται και το ποσό της εκποίησης κατατίθεται στο ταμείο της οικείας αρχής.

(2) Αρχή τοπικής διοικήσεως μπορεί να παρέχει η ίδια υπηρεσίες στην κρατική παραλία που βρίσκεται μέσα στα όρια της.

(3)  Άδειες παροχής διευκολύνσεων παραχωρούνται από τις οικείες αρχές, μόνο σε σημεία της παραλίας που καθορίζονται από το εγκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.  Η παροχή διευκολύνσεων στα αλιευτικά καταφύγια, λιμάνια, μαρίνες, σκάφη αναψυχής και κρουαζιερόπλοια απαγορεύεται.

(4)  Η οικεία αρχή, οσάκις εξετάζει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να εκδώσει άδεια παροχής υπηρεσιών, σε τμήματα της παραλίας, τα οποία εμπίπτουν σε κρατική παραλιακή γη που έχει εκμισθωθεί από το Κράτος.