Σχέδιο χρήσης της παραλίας

5Ζ.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 5Γ εφαρμόζεται σχέδιο χρήσης της παραλίας (που θα αναφέρεται στο εξής ως “το σχέδιο”), το οποίο ετοιμάζεται από την τοπική Επιτροπή Παραλιών για κάθε δήμο, περιοχή βελτιώσεως και χωριό, εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως δυνάμει του εδαφίου (4), επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα επόμενα εδάφια.

(2) Στο σχέδιο σημειώνονται τα όρια της παραλιακής κρατικής γης, με εξαίρεση οποιοδήποτε τμήμα για το οποίο έχει δημοσιευτεί γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 5Ε, μέσα στα οποία αρχή τοπικής διοικήσεως θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ή στα οποία θα μπορεί να παρασχεθεί σε ιδιώτη άδεια για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων με βάση το άρθρο 5Γ, κατά τρόπο ώστε-

(α) Να παραμείνει ουσιωδώς ικανοποιητικός ελεύθερος χώρος παραλίας για χρήση από το κοινό,

(β) να διασφαλίζεται η κοινή χρήση της παραλίας και γενικά να μην παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η ελεύθερη διακίνηση και η πρόσβαση σ’ αυτή.

(3) Σχέδιο που ετοιμάζεται από Τοπική Επιτροπή Παραλιών υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την έγκριση του με ή χωρίς τροποποιήσεις.

(4) Σχέδιο εγκεκριμένο από την Κεντρική Επιτροπή και υπογραμμένο από τον πρόεδρο της κατατίθεται στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση και στα Γραφεία της οικείας αρχής για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος τριών εβδομάδων για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική αρχή που ισχυρίζονται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα τους.

(5) Ένσταση κατά του σχεδίου υποβάλλεται στον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και περιέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.

(6) Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών μεριμνά για την ταχύτερη δυνατή εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται εναντίον σχεδίου και υποβάλλει στον Υπουργό σχετική έκθεση με τις εισηγήσεις της:

Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων ζητούνται και οι απόψεις της ενδιαφερόμενης Τοπικής Επιτροπής Παραλιών.

(7) Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά του σχεδίου, ο Υπουργός μεριμνά όπως η έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, μαζί με το σχέδιο και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και τις δικές του εισηγήσεις, υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης ως προς τις ενστάσεις και για επικύρωση του σχεδίου με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα αποφασίσει.

(8) Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και για το οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις δεν υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

(9) Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ή επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως πιο πάνω αναφέρεται, καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται σε σχέση με αυτό γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(10) Σχέδιο που εγκρίθηκε ή επικυρώθηκε δυνάμει των εδαφίων (7) και (8) διαβιβάζεται στην οικεία αρχή για εφαρμογή.

(11) Για μελλοντική αναθεώρηση σχεδίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (1) έως (10).