Εξουσία Επάρχου να απαγορεύει επέμβαση στην παραλία, κλπ.

3.-(1) Ο Επαρχος δύναται εκάστοτε με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύει απολύτως τα ακόλουθα ή να επιβάλλει περιορισμούς ή όρους σε αυτά:

(α) την εκσκαφή, εξαγωγή, φόρτωση ή συσσώρευση λίθων, κροκάλων (βοτσάλων), χαλίκων, άμμου ή άλλης ύλης εντός του τμήματος της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή ή τη μετακίνηση από αυτό των πιο πάνω ή την απόπειρα διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις

(β) την απόρριψη οποιωνδήποτε άχρηστων συντριμιών, λίθων, σκυβάλων, αποσαρωμάτων, σκουπιδιών, οικιακών ακαθαρσιών, ελαίων, μηχανελαίων ή άλλων ειδών υγρού λιπαντικού ελαίου, στερεού ή υγρού απορρίμματος ή άλλων απορριμμάτων:

(i) επί του τμήματος της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση

(ii) στη θάλασσα εντός τέτοιας απόστασης από τη γραμμή της κατώτατης στάθμης παλίρροιας ως ήθελε καθοριστεί στη γνωστοποίηση

(iii) από οποιαδήποτε αποβάθρα, προκυμαία, μώλο ή προβλήτα

(iv) από οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο πλοίο ή άλλο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, το οποίο δυνατό να βρίσκεται εντός ή να διέρχεται διά μέσου των χωρικών υδάτων της Κύπρου

(γ) τη στάθμευση, τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή, οποιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος, σκάφους, τροχόσπιτου, κάρου, χειράμαξας, δοχείου, εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή κάθε άλλου είδους παρόμοιας φύσης με τα πιο πάνω αναφερόμενα οχήματα, σκάφη, αντικείμενα, είδη, υλικά, όργανα ή κατασκευάσματα:

Νοείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία ήθελον ληφθεί κατά του παραβάτη, ο Έπαρχος δύναται να προβεί:

(i) σε μετακίνηση ή και απομάκρυνση από την καθοριζόμενη περιοχή οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου που στάθμευσε, τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

(ii) σε απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή και αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος, και σε μετακίνηση και απομάκρυνση από την καθοριζόμενη περιοχή των υλικών και αντικειμένων τέτοιου κατασκευάσματος που ανεγέρθηκε ή τοποθετήθηκε κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανεξάρτητα από του αν το τμήμα της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση ανήκει σε ιδιώτη.

(3)  Κάθε πρόσωπο, το οποίο μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) παραβαίνει τους όρους αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και αν η συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, αν δε η συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε αυτόν δύναται επιπρόσθετοι με την ποινή που επιβλήθηκε, να διατάξει τον καταδικασθέντα όπως—

(α) Καταβάλει στις δημόσιες προσόδους την αξία οποιωνδήποτε λίθων, κροκάλων (βότσαλων), χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης σε σχέση με την οποία τελέστηκε το ποινικό αδίκημα· και/ή

(β) μετακινήσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε άχρηστα συντρίμμια λίθων, σκύβαλα, αποσαρώματα, σκουπίδια, οικιακές ακαθαρσίες ή άλλα απορρίμματα ή οποιαδήποτε έλαια, μηχανέλαια ή άλλα είδη υγρού λιπαντικού ελαίου ή στερεού ή υγρού απορρίμματος που απορρίφθηκε κατά παράβαση της γνωστοποίησης ή να πληρώσει στον Έπαρχο όλα τα αναγκαία έξοδα για τη μετακίνηση αυτή.

(4) Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου αυτού η οποία ενέχει τη μετακίνηση οποιωνδήποτε λίθων, κροκάλων (βοτσάλων), χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης από την παραλία, οποιοδήποτε όχημα, σκάφος, δοχείο ή άλλο αγγείο που χρησιμοποιήθηκε σε ή για τη μετακίνηση αυτή δημεύεται.

(5) Ο Έπαρχος δύναται να διορίζει φύλακες για την προστασία της παραλίας.

(6) Στο άρθρο αυτό “σκάφος” σημαίνει πλοίο, θαλαμηγό, λέμβο, σχεδία, φορτηγίδα και πλωτή εξέδρα, και περιλαμβάνει κάθε πλωτό μέσο ανεξάρτητα από τον τρόπο ώθησης ή κίνησης του.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για άκατο, όπως αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 5Β, η οποία τοποθετείται στην παραλία έπειτα από άδεια της οικείας αρχής με βάση το ίδιο άρθρο.