MEΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος.

Ερμηνεία

2.(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου∙

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου κόμματος·

"Αρχή Ραδιοτηλεόρασης" σημαίνει την ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου·

“ασύρματος τηλεγραφία” σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας με τηλέγραφο όπως ορίζεται στον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο, χωρίς τη βοήθεια οποιωνδήποτε συρμάτων που συνδέουν τα σημεία από τα οποία και στα οποία τα μηνύματα ή άλλο θέμα που περιλαμβάνει θέμα που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης, αποστέλλονται και λαμβάνονται∙

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται στο αξίωμα αυτό βάσει του άρθρου 9∙

"Γενικός Ελεγκτής" σημαίνει το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας·

"δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις, η οποία αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, μεταξύ άλλων, των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και περιλαμβάνει την παροχή μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών, που αποτελείται από ενημερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, εκπομπές που απευθύνονται στους απόδημους, καθώς και εκπομπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άμυνας, όπως η δέσμη αυτή καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και όπως διευρύνεται ή άλλως πως διαφοροποιείται, δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδομένων·

“Διαιτητικό Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεως που εγκαθιδρύθηκε βάσει του περί Ειδικού για τον Καθορισμό Αποζημιώσεως Δικαστηρίου Νόμο, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν∙

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής∙

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Διαιτητών που ιδρύεται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 14∙

“Έφορος” σημαίνει τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων·

“ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας” σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να είναι η ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας∙

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,το οποίο αποτελεί ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό·

"κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων" (ήτοι μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

“λειτουργίες” περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα∙

“μέλος” σημαίνει μέλος του Ιδρύματος που διορίζεται ως τέτοιο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

"μετάδοση" σημαίνει την ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο  μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται  για λήψη από το κοινό·

"Οδηγία 2010/13/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2010/13/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Οδηγία 2018/1808/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“οικονομικό έτος” σημαίνει έτος που αρχίζει την πρώτη ημέρα Ιανουαρίου:

Νοείται ότι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας μεταβίβασης ιδιοκτησίας και της πρώτης ημέρας του Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ως οικονομικό έτος∙

"οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" σημαίνει εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτό-προβολής και μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος∙

"παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·

"παράθυρο τηλεπώλησης" σημαίνει το χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης το οποίο ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης·

"πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται·

"πολιτική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο κατά την έννοια του άρθρου 17Β σε προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές ή εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

"πρόγραμμα" σημαίνει το σειριακό σύνολο κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, το οποίο συνιστά ένα μεμονωμένο στοιχείο, ανεξαρτήτως του μήκους του, στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος που διορίζεται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

"ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων·

"ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει το νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση των προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών μεταδόσεων, τα οποία προγράμματα είτε μεταδίδει το ίδιο είτε αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους, και περιλαμβάνει ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό σταθμό·

“ραδιοφωνικές υπηρεσίες” [Διαγράφηκε]

"ραδιοφωνική διαφήμιση" σημαίνει κάθε μορφής ραδιοφωνική ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής∙

"ραδιοφωνική εκπομπή" (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει ραδιοφωνική εκπομπή οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων∙

"ραδιοφωνική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση ραδιοφωνικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό·

"ραδιοφωνικός σταθμός" [Διαγράφηκε]

“σταθμός λήψης” [Διαγράφηκε]

“σταθμός μετάδοσης” [Διαγράφηκε]

"στοίχημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

"συγκεκαλυμμένη διαφήμιση" σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκόπιμα από το σταθμό με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογης αμοιβής∙

"συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση, σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, ιδίως, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

"συντακτική απόφαση" σημαίνει την απόφαση που λαμβάνεται σε τακτική βάση για σκοπούς άσκησης της συντακτικής ευθύνης και συνδέεται με την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·

"συντακτική ευθύνη" σημαίνει την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

"τηλεπώληση" σημαίνει άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

“τηλεμπορία” [Διαγράφηκε]

"τηλεοπτική διαφήμιση" σημαίνει κάθε μορφής τηλεοπτική ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής·

"τηλεοπτική εκπομπή" (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων·

"τηλεοπτική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση τηλεοπτικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό και περιλαμβάνει τη διαβίβαση προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό, αλλά δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν, με προσωπική κλήση, πληροφορίες ή άλλες εξυπηρετήσεις, όπως τις υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, τις τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές παρεμφερείς υπηρεσίες·

"τηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκπομπές·

"τηλεοπτικός σταθμός" [Διαγράφηκε]

"τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος·

"τοποθέτηση προϊόντος" σημαίνει κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, ώστε να εμφανίζεται εντός ενός προγράμματος, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

"τυχερό παιχνίδι" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Στοιχημάτων Νόμου·

"υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων" σημαίνει-

(α) υπηρεσία, όπως ορίζεται στα Άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων προς το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εν λόγω δε υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε μία τηλεοπτική εκπομπή είτε μία ραδιοφωνική εκπομπή είτε μία κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων·

(β) οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών∙

“χορηγία” [Διαγράφηκε]

"χρονοθυρίδα" [Διαγράφηκε]

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι "δημόσια ενίσχυση", "Έφορος", "νέα δημόσια ενίσχυση" και "υφιστάμενη δημόσια ενίσχυση" έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2003.

Λειτουργίες του Ιδρύματος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του

3. Όταν εξουσίες χορηγούνται ή καθήκοντα επιβάλλονται από ή βάσει του Νόμου αυτού στο Ίδρυμα οι εξουσίες αυτές ή καθήκοντα δύνανται να εκτελούνται ή διεξάγονται από ή μέσω οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του Ιδρύματος που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Ίδρυμα.

Ερμηνεία

2. “Βουλή” σημαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων~

“Δελτία Ειδήσεων” σημαίνει τα δελτία ειδήσεων του Ραδιοφώνου και της Τηλεοράσεως~

“Δεύτερη περίοδος” σημαίνει τους τελευταίους τρεις μήνες της χρονικής περιόδου~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“Εκλογές” σημαίνει τις εκλογές οι οποίες διεξάγονται για ανάδειξη Προέδρου~

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου~

“Πολιτικό κόμμα” σημαίνει κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή ή Οργανισμό ή Ένωση προσώπων ή Ομάδα προσώπων η οποία κατά την αντίληψη του μέσου συνετού πολίτη που γνωρίζει την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα της Κύπρου και προσβλέπει στην οργάνωση, τη δομή, τους θεσμούς, τους στόχους και την απήχηση της θεωρείται ως πολιτικό κόμμα~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας~

“Πρώτη περίοδος” σημαίνει τους πρώτους τρεις μήνες της χρονικής περιόδου~

“Υποψήφιος Πρόεδρος” σημαίνει άτομο το οποίο εξαγγέλει δημοσίως πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας για ανάδειξη του ως Προέδρου στις επόμενες εκλογές της εν λόγω διακήρυξης, νοουμένου ότι έχει, δυνάμει του Συντάγματος, την ικανότητα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα του Προέδρου και πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή:

(α) Κατέχει κατά το χρόνο της εν λόγω εξαγγελίας το αξίωμα του Προέδρου,

(β) είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος,

(γ) τυγχάνει της υποστήριξης ενός ή περισσοτέρων κομμάτων,

(δ) είναι άτομο το οποίο, κατά την αντίληψη του συνετού μέσου πολίτη, έχει διαδραματίσει ή διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική ή οικονομική ή κοινωνική ζωή της Κύπρου ή είναι προσωπικότητα που απολαμβάνει κύρους και/ή σεβασμού μεταξύ μέρους του εκλογικού σώματος:

Νοείται ότι υποψήφιος Πρόεδρος παύει να θεωρείται ως υποψήφιος Πρόεδρος αφ’ ης στιγμής τυχόν δηλώσει ότι έχει παύσει να ενδιαφέρεται για ανάδειξη του στο αξίωμα του Προέδρου.

“Χρονική περίοδος” σημαίνει τη χρονική περίοδο η οποία αρχίζει έξι μήνες πριν τη λήξη σύμφωνα με το Σύνταγμα της θητείας του εκάστοτε Προέδρου και λήγει την επομένη ημέρα της ημέρας των εκλογών με τις οποίες θα έχει αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.

Ακριβοδίκαιη μεταχείριση

3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του βασικού νόμου, το Ίδρυμα υποχρεούται όπως καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της χρονικής περιόδου διασφαλίζει την ακριβοδίκαιη μεταχείριση των εκάστοτε υποψήφιων Προέδρων.

Υποχρεώσεις του Ιδρύματος κατά την Πρώτη Περίοδο

4. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της διάταξης του άρθρου 3 του Νόμου αυτού το Ίδρυμα υπέχει κατά τη διάρκεια της Πρώτης περιόδου τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να μεταδίδει διά των δελτίων ειδήσεων με τρόπο σύντομο και περιεκτικό τις προεκλογικές δραστηριότητες κάθε υποψήφιου Προέδρου.

(β) Να μεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις καθενός από τους υποψήφιους Προέδρους νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:

Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων υποψήφιου Προέδρου θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω σε σχέση με τις δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να μεταδώσει περίληψη των σχετικών δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.

(γ) Να παραχωρεί μία φορά την εβδομάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο με σκοπό όπως είτε ο ίδιος ο υποψήφιος είτε εκπρόσωπος του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως.

(δ) Να παραχωρεί μία φορά το μήνα σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο χρόνο δεκαπέντε λεπτών με σκοπό όπως αυτός ομιλήσει είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπο του προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως.

(ε) Να καλύπτει πλήρως τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως μία δημοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται όμως ότι η ώρα που παραχωρείται δυνάμει της διάταξης αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά:

Νοείται περαιτέρω, ότι ο χρόνος παραχωρείται την ίδια ημέρα, κατά την οποία τυχόν θα γίνει η σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη:

Νοείται ακόμα περαιτέρω ότι εναπόκειται σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο να καθορίσει το χρόνο της δικής του δημοσιογραφικής διάσκεψης, η οποία σύμφωνα με τα πιο πάνω υποχρεωτικά θα μεταδοθεί από το Ίδρυμα.

Υποχρεώσεις του Ιδρύματος κατά τη Δεύτερη Περίοδο

5. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του άρθρου 3 του Νόμου αυτού κατά τη διάρκεια της Δεύτερης περιόδου το Ίδρυμα υποχρεούται-

(α) Να καλύψει ειδησεογραφικά έξι ομιλίες κάθε υποψήφιου Προέδρου, δηλαδή μία στην πόλη της Λευκωσίας, μία στην πόλη της Λεμεσού, μία στην πόλη της Λάρνακας, μία στην πόλη της Πάφου, μία προς τους κατοίκους Αμμοχώστου και μία προς τους κατοίκους Κερήνειας. Η κάλυψη θα είναι και τηλεοπτική. Η διάρκεια της κάλυψης κάθε ομιλίας θα είναι 10 λεπτά.

(β) Να καλύψει ειδησεογραφικά και σε χρόνο πέντε περίπου λεπτών για κάθε συγκέντρωση άλλες πέντε συγκεντρώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή εκπροσώπου του όπως κάθε υποψήφιος Πρόεδρος εκάστοτε υποδεικνύει προς το Ίδρυμα.

(γ) Να καλύψει μία τουλάχιστο δημοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου, εφαρμοζομένης κατ’ αναλογία της παραγράφου (ε) του άρθρου 4 πιο πάνω.

(δ) Να ανακοινώνει καθημερινά σε ειδικό πρόγραμμα προαγγελία προεκλογικών συγκεντρώσεων της ίδιας ή επόμενης ημέρας εκάστου υποψήφιου Προέδρου ή συγκεντρώσεων που γίνονται προς χάρη ή προς υποστήριξη υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται ότι ο αριθμός των εκάστοτε συγκεντρώσεων που μεταδίδονται κάθε ημέρα δεν θα υπερβαίνει τις πέντε.

(ε) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ημερών της Δεύτερης περιόδου να μεταδίδει καθημερινά και κατά την 1.45 μ.μ. ώρα διά του ραδιοφώνου αυτούσιες ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή κόμματος που υποστηρίζει αυτόν νοουμένου ότι ο χρόνος ανακοινώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

(στ) Να καλεί υποψήφιο Πρόεδρο στο πρόγραμμα “Συντάντηση με τον τύπο”, ή άλλο παρόμοιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα θέτουν τις ερωτήσεις στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (ο ίδιος αριθμός θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις). Το πρόγραμμα θα διαρκεί 90 λεπτά και θα μεταδίδεται αμέσως μετά το κύριο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.

(ζ) Να μεταδώσει μία συνέντευξη από κάθε υποψήφιο Πρόεδρο ή εκπροσώπους τους για την πολιτική τους σε βασικά θέματα (Κυπριακό πρόβλημα, οικονομία, κοινωνική πολιτική, παιδεία, κλπ.). Οι ερωτήσεις θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις οι ίδιες και ο χρόνος επίσης ο ίδιος, διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Οι συνεντεύξεις θα μεταδίδονται τόσο από ραδιοφώνου όσο και από τηλεοράσεως. Η υποχρέωση του Ιδρύματος δυνάμει της υποπαραγράφου αυτής πρέπει να εκπληρώνεται εντός του δεύτερου μήνα της Δεύτερης περιόδου.

(η) Περί το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας το Ίδρυμα υποχρεούται να παραχωρεί αλληλοδιαδοχικά την ίδια ημέρα στους υποψήφιους Προέδρους χρόνο τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση προκειμένου να ομιλήσουν προς το λαό. Ο εν λόγω χρόνος θα είναι διάρκειας μέχρι 15 λεπτών.

(θ) Να παραχωρεί μία φορά την εβδομάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο με σκοπό τη μετάδοση από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων του υποψήφιου, ως ο ίδιος ήθελε επιλέξει και υποδείξει, ή όπως ο ίδιος ο υποψήφιος ή εκπρόσωπος του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό.

(ι) Να μεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου, νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:

Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων υποψήφιου Προέδρου υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω σε σχέση με τις δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να μεταδώσει περίληψη των σχετικών δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.

(ια) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής κατά τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 39.2 του Συντάγματος και κατά την περίοδο που μεσολαβεί από το τέλος της πρώτης εκλογής μέχρι την επαναληπτική αυτή εκλογή, το Ίδρυμα υποχρεούται όπως-

(αα) Καλύψει ειδησεογραφικά τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως μία τουλάχιστο συγκέντρωση καθενός από τους υποψήφιους, οι οποίοι δικαιούνται να διεκδικήσουν την επαναληπτική εκλογή δυνάμει της εν λόγω διατάξεως του Συντάγματος. Ο χρόνος κάλυψης θα είναι διάρκειας 20 λεπτών.

(ββ) Μεταδίδει καθημερινά διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων αυτούσιες τις δηλώσεις και ανακοινώσεις τους, νοουμένου ότι αν η κανονική ανάγνωση των ανακοινώσεων ή δηλώσεων μιας ημέρας ενός υποψήφιου δεν δύναται να γίνει εντός χρονικού διαστήματος 5 λεπτών, άνευ επηρεασμού της ανωτέρω υποχρέωσης του σε σχέση με τον άλλο υποψήφιο Πρόεδρο, τότε το Ίδρυμα θα μεταδίδει περίληψη διάρκειας 5 λεπτών των εν λόγω δηλώσεων ή ανακοινώσεων της ημέρας αυτής.

(γγ) Οι διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (η) του άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται ανάλογα.

Ερμηνευτική διάταξη

6. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει δικαίωμα ή επιβάλλει υποχρέωση στο Ίδρυμα να μεταδίδει οτιδήποτε το οποίο συνιστά δυσφήμηση δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ.148.

Σειρά προβολής των υποψηφίων Προέδρων

7. Η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού και η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (ια)(ββ) του άρθρου 5, θα είναι ανάλογη προς την πολιτική δύναμη του κόμματος του οποίου ο υποψήφιος Πρόεδρος τυγχάνει αρχηγός ή από τον οποίο ή (τα οποία) υποστηρίζεται, ακολουθούντων των ανεξάρτητων υποψήφιων κατ’ αλφαβητική σειρά, ενώ στις περιπτώσεις των παραγράφων (στ) και (ζ) του άρθρου 5 θα προηγείται η εμφάνιση των ανεξάρτητων υποψήφιων Προέδρων - η σειρά μεταξύ των οποίων καθορίζεται αλφαβητικά - και θα ακολουθεί η εμφάνιση των υπόλοιπων υποψήφιων, η σειρά μεταξύ των οποίων καθορίζεται κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς τη σειρά, η οποία σύμφωνα με τα πιο πάνω έχει οριστεί για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 και των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (ια)(ββ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι τα προγράμματα καθεμιάς από τις παραγράφους (στ) και (ζ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού θα μεταδίδονται σε συνεχείς ημέρες - πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Η συμπλήρωση των προγραμμάτων της εν λόγω παραγράφου (ζ) θα προηγείται της έναρξης της μετάδοσης των προγραμμάτων της παραγράφου (στ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού.

  • ΚΕΦ.300Α
  • 284/1987
  • 9/1988
Προβολή δημοσκοπήσεων

7Α.-(1) Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από το Ίδρυμα των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές, επτά ημέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη δημοσίευση της, να καταθέσει στα Μέλη του Ιδρύματος, υπόμνημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή, καθώς και δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης:

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που κατατίθενται στα Μέλη του Ιδρύματος τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου του Ιδρύματος. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει περίοδο τριών μηνών πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.