ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδοποιήσεις

75.-(1) Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία απαιτείται όπως δοθεί ή διενεργηθεί από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού δύναται να δοθεί ή διευνεργηθεί ταχυδρομικώς με επιστολή η οποία απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του προσώπου προς το οποίο προορίζεται η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση:

Νοείται ότι όταν είναι πρακτικά δυνατό η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση δίνεται ή διενεργείται με συστημένη επιστολή:

Νοείται επίσης ότι όταν οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο απαιτείται όπως δοθεί ή διενεργηθεί ειδοποίηση ή κοινοποίηση είναι-

(α) ανήλικος, διανοητικά ασθενής ή πρόσωπο στο οποίο απαγορεύτηκε από αρμόδιο Δικαστήριο η από αυτόν διαχείριση των υποθέσεων του, η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του κηδεμόνα αυτού ή αν δεν έχει κηδεμόνα σε τέτοιο πρόσωπο ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει με αίτηση του Διευθυντή για το σκοπό αυτό·

(β) απών από τη Δημοκρατία επιπρόσθετα προς την επιστολή που απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία αναρτάται αντίγραφο αυτής στην πόλη ή το χωριό όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία· και

(γ) απών από τη Δημοκρατία σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση δύναται να διενεργηθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, νοουμένου ότι αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται· σε κάθε περίπτωση δε προσάγεται στον Διευθυντή κάθε σχετική ταχυδρομική απόδειξη.

(2) Η επιστολή πρέπει να είναι-

(α) Στα ελληνικά, αν η μητρική γλώσσα του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται είναι η Ελληνική·

(β) στα τουρκικά, αν η μητρική γλώσσα του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται είναι η Τουρκική·

(γ) στα αγγλικά, σε κάθε άλλη περίπτωση.

(3) Η ημερομηνία ταχυδρόμησης της επιστολής θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία δίνεται ή διενεργείται η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση και πιστοποιητικό που εκδίδεται από το πρόσωπο που ταχυδρομεί την επιστολή αυτή, το οποίο αναφέρει την ημερομηνία ταχυδρόμησης αυτής θεωρείται ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ταχυδρόμησης αυτής.

(4) Όταν απαιτείται να αναρτηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) αν η ιδιοκτησία που επηρεάζεται βρίσκεται σε οποιαδήποτε πόλη, η ειδοποίηση αναρτάται επί του πίνακα ειδοποιήσεων του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη αυτή·

(β) αν η ιδιοκτησία που επηρεάζεται βρίσκεται σε οποιοδήποτε χωρίο, η ειδοποίηση αναρτάται σε περίοπτη θέση στο χωριό και πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το πρόσωπο που αναρτά την ειδοποίηση αυτή, το οποίο και αναφέρει την ημερομηνία ανάρτησης της, θεωρείται ότι είναι εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ανάρτησης αυτής.

(5) Όταν ο Διευθυντής το επιτρέπει, είτε γενικά σε σχέση με ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις βάσει ορισμένου άρθρου του Νόμου αυτού είτε ειδικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται, τηρουμένων των αναλογιών, να εφαρμόζονται αναφορικά με ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις που απαιτούνται να δοθούν από άλλα πρόσωπα ή από το Διευθυντή βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, νοουμένου ότι-

(α) κάθε τέτοια ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικώς θα αποστέλλεται συστημένη, και αν ο Διευθυντής απαιτήσει με τον τρόπο αυτό, θα συνοδεύεται από αίτηση για την παροχή απόδειξης παραλαβής της από το πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται, και σε κάθε περίπτωση θα προσάγεται στο Διευθυντή κάθε σχετική ταχυδρομική απόδειξη·

(β) για την εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ανάρτησης κάθε τέτοιας ειδοποίησης θα προσάγεται στο Διευθυντή είτε ένορκη βεβαίωση του προσώπου που ανάρτησε την ειδοποίηση, είτε πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την κοινοτική αρχή της πόλης, χωριού ή ενορίας όπου αναρτήθηκε η ειδοποίηση.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (5), ειδοποίηση ή κοινοποίηση, η οποία απαιτείται να δοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται, αντί με ταχυδρομική επίδοση, να διενεργηθεί ως ακολούθως:

(α) Ειδοποίηση ή κοινοποίηση που δίδεται από τον Διευθυντή, λόγω του αριθμού των προσώπων στα οποία θα επιδοθεί ή λόγω της άγνωστης διεύθυνσης των προσώπων αυτών, δύναται να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες και η ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης ή κοινοποίησης· οποιαδήποτε δε έξοδα καταβάλλονται από τον αιτητή·

(β) ειδοποίηση ή κοινοποίηση που δίδεται από πρόσωπο άλλο από τον Διευθυντή δύναται να διενεργηθεί με δημοσίευση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), νοουμένου ότι το επιτρέψει ο Διευθυντής, εάν πεισθεί από τα στοιχεία που παρουσιάζονται και επιβεβαιώνονται με ένορκη δήλωση του αιτητή ότι η ταχυδρομική επίδοση στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που απευθύνεται είναι πρακτικά αδύνατη, λόγω -

(i) διαμονής του προσώπου αυτού ή των προσώπων αυτών σε άγνωστη διεύθυνση στο εξωτερικό· ή

(ii) άγνωστης διεύθυνσης του προσώπου αυτού ή των προσώπων αυτών· ή

(iii) του μεγάλου αριθμού των προσώπων αυτών.

Γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας

75A. Οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιοδήποτε διάταγμα ή απόφαση Δικαστηρίου αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, γνωστοποιούνται από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

Αποζημίωση σε ανήλικους, κτλ.

76. Όταν πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση ή να διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη πληρωμή δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) σε ή προς όφελος ανηλίκου, διανοητικά ασθενή ή προσώπου στο οποίο απαγορεύτηκε από αρμόδιο Δικαστήριο η από αυτόν διαχείριση των υποθέσεων του, αυτή καταβάλλεται ή διενεργείται στον κηδεμόνα αυτού·

(β) σε ή προς όφελος προσώπου που δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία, αυτή καταβάλλεται ή διενεργείται στον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο αυτού που διορίστηκε δεόντως:

Νοείται ότι σε καθεμιά περίπτωση η αποζημίωση δύναται να καταβληθεί ή η πληρωμή δύναται να διενεργηθεί στο Δικαστήριο, και από εκεί να καταβληθεί σε τέτοιο πρόσωπο ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει, με αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.

Εκπρόσωπος αντιπροσωπεύει τον κύριο

77. Όταν στο Νόμο αυτό προνοείται ότι ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας λαμβάνει ή δίνει ειδοποίηση ή υποβάλλει αίτηση ή τελεί οποιαδήποτε πράξη, αυτή δύναται να ληφθεί, δοθεί, υποβληθεί ή τελεστεί από το δεόντως διορισθέντα αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του, εκτός αν από το κείμενο καθορίζεται ή προκύπτει διαφορετικά.

Εξουσία για είσοδο, κτλ., στο Διευθυντή ή εκτιμητή

78. Με το σκοπό άσκησης των εξουσιών που χορηγούνται σε αυτόν από το Νόμο αυτό και των καθηκόντων που επιβάλλονται σε αυτόν, ο Διευθυντής ή οποιοσδήποτε εκτιμητής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο έχει εξουσία όπως, κατά πάντα εύλογο χρόνο, εισέρχεται, περιέρχεται ή εκτιμά οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και τοποθετεί τέτοια ορόσημα επί αυτής ως αυτός ήθελε θεωρήσει σκόπιμο.

Ποινικά αδικήματα

79.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκόπιμα παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε εκτιμητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο στην άσκηση των εξουσιών ή εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του Νόμου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκόπιμα αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη δικαιολογία να παράσχει στον εκτιμητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 70 ή 71, ή την έγγραφη έκθεση αντίστοιχα, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο εκτιμητής απαίτησε από αυτόν να πράξει με τον τρόπο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει προβαίνει σε ψευδή δήλωση στις πληροφορίες ή στην έκθεση που παρασχέθηκαν από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 70 ή 71 ή 74, αντίστοιχα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο καταρτίζει ή εξουσιοδοτεί την κατάρτιση οποιουδήποτε πλαστού επίσημου εγγράφου ή εγγράφου, ή παραποιεί οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή έγγραφο στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του και προσάγει το πλαστό αυτό ή παραποιηθέν επίσημο έγγραφο ή έγγραφο στο Διευθυντή ή τον εκτιμητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο όταν απαιτηθεί να πράξει με τον τρόπο αυτό δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 60, 70,71 ή 74, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εφέσεις κατ' αποφάσεων του Διευθυντή

80. Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο κατά οποιασδήποτε διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης του Διευθυντή, που διενεργήθηκε, δόθηκε ή λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού δύναται, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της διαταγής αυτής, ειδοποίησης ή απόφασης να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει επί αυτής τέτοιο διάταγμα ως ήθελε είναι δίκαιο αλλά, κανένα Δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται οποιασδήποτε αγωγής ή διαδικασίας επί οποιουδήποτε ζητήματος σε σχέση με το οποίο ο Διευθυντής έχει εξουσία να ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, εκτός με έφεση όπως προνοείται στο άρθρο αυτό:

Νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται, αν ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από τη Δημοκρατία, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας το παραπονούμενο πρόσωπο εμποδίζετο από του να υποβάλει έφεση εντός της περιόδου των τριάντα ημερών, να παρατείνει την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να υποβληθεί έφεση υπό τέτοιους όρους όπως αυτό ήθελε θεωρήσει σκόπιμο.

Πότε απόφαση Δικαστηρίου είναι τελική

81. Όταν υποβάλλεται έφεση στο Δικαστήριο όπως προνοείται στο άρθρο 80, το διάταγμα του Δικαστηρίου είναι τελικό και δεν υφίσταται δικαίωμα έφεσης εναντίον αυτού εκτός όταν συνεπάγεται ζήτημα προσωπικού θεσμού ή όταν το ποσό υπό αμφισβήτηση υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες:

Νοείται ότι κάθε πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Διευθυντή, το οποίο έχει παράπονο κατά οποιουδήποτε διατάγματος του Δικαστηρίου επί οποιασδήποτε έφεσης δυνάμει του άρθρου 80, δύναται να υποβάλει έφεση εναντίον αυτού στο Ανώτατο Δικαστήριο επί οποιουδήποτε νομικού σημείου.

Χωριστικές αρχές και πιστοποιητικά

82.-(1) Κάθε πιστοποιητικό το οποίο απαιτείται από οποιοδήποτε νόμο ή έθιμο όπως προσαχθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ως απόδειξη γεγονότος που αφορά οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο επηρεάζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κοινοτάρχη της ενορίας ή του χωριού όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία:

Νοείται ότι όταν η προσαγωγή πιστοποιητικού του κοινοτάρχη της ενορίας ή του χωριού όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή ή πρακτικά κατορθωτή, ο Διευθυντής δύναται να δεχθεί αντί αυτού πιστοποιητικό οιουδήποτε άλλου κοινοτάρχη το οποίο ετοιμάστηκε όπως προνοείται στο εδάφιο αυτό.

(2) Η υπογραφή, σφραγίδα ή αποτύπωμα οποιουδήποτε προσώπου επί οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο απαιτείται όπως προσκομιστεί ή προσαχθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δύναται να πιστοποιηθεί από τον κοινοτάρχη οποιουδήποτε, χωριού ή ενορίας και η πιστοποίηση αυτή διενεργείται με αναγραφή πιστοποιητικού επί του εγγράφου σε έναν από τους τύπους Α ή Β που εκτίθενται στον Τρίτο Πίνακα ή με παρόμοιο τρόπο και με επίθεση επί αυτού της υπογραφής και σφραγίδας του κοινοτάρχη:

Νοείται ότι κανένας κοινοτάρχης δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή, σφραγίδα ή αποτύπωμα εκτός αν

(α) Η υπογραφή αυτή, σφραγίδα ή αποτύπωμα επιτίθεται επί του εγγράφου στην παρουσία του ή δηλώνεται σε αυτόν από το πρόσωπο που έθεσε αυτό ότι η υπογραφή, η σφραγίδα ή το αποτύπωμα είναι του ίδιου και ότι τέθηκε από τον ίδιο· και

(β) το πρόσωπο που υπογράφει, σφραγίζει ή θέτει το αποτύπωμα στό έγγραφο είναι προσωπικά γνωστό σε αυτόν ή η ταυτότητα του επιβεβαιώνεται από δύο πρόσωπα γνωστά σε αυτόν προσωπικά τα οποία υπογράφουν το έγγραφο ως μάρτυρες της υπογραφής, σφραγίδας ή αποτυπώματος του προσώπου που υπογράφει, σφραγίζει ή θέτει το αποτύπωμα στο έγγραφο.

(3) Όταν τα γεγονότα τα οποία θα πιστοποιηθούν δεν είναι προσωπικώς γνωστά στον κοινοτάρχη αλλά το πιστοποιητικό βασίζεται σε πληροφορίες και δηλώσεις τρίτων μερών, ο κοινοτάρχης διατυπώνει το πιστοποιητικό με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να καθιστά σαφές από μόνο του ότι βασίζεται σε πληροφορίες και να κατονομάζει τους πληροφοριοδότες, και αυτός δεν πιστοποιεί το πιστοποιητικό εκτός αν είναι ικανοποιημένος ότι οι πληροφοριοδότες αυτοί είναι εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει πρόσωπα αξιόπιστα.

Δικαιώματα από χωριστικές αρχές

83. Τα δικαιώματα που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα καταβάλλονται σε κοινοτάρχες σε σχέση με τα διάφορα θέματα που εκτίθενται σε αυτόν:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε σχέση με πιστοποίηση οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο κατά τη γνώμη του Διευθυντή θα μπορούσε να περιληφθεί σε πιστοποιητικό για το οποίο έχουν ήδη καταβληθεί δικαιώματα.

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε κοινοτάρχες σε σχέση με τα διάφορα θέματα που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα από συνταξιούχο πρόσωπο του οποίου  η μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων λιρών Κύπρου (Λ.Κ.300,00).

Δείγμα υπογραφών κοινοταρχών και μελών χωριστικών επιτροπών

84. Κάθε κοινοτάρχης με το διορισμό του εφοδιάζει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας με αντίγραφο της υπογραφής του.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

85.-(1) Ο Κυβερνήτης με τη συμβολή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία που γίνεται ή αναλαμβάνεται ενώπιον Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν τέτοιοι Διαδικαστικοί Κανονισμοί τα ζητήματα αυτά και οι διαδικασίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, μπορεί να επιτρέπει τη βραχυχρόνια ή τη μακροχρόνια εκμίσθωση ή να χορηγεί στις οργανώσεις νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στις εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Συνεχνιών Νόμο Ομοσπονδίες Συντεχνιών άδεια χρήσεως ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για κατασκηνωτικούς σκοπούς, με όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίζει ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδική διάταξη αναφορικά με το ύψος του αρχικού μισθώματος για εκμίσθωση ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για γεωργικούς, τουριστικούς και βιομηχανικούς σκοπούς

86.   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του Πίνακα των περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμών αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες, αντίστοιχα, παραγράφους 2, 5 και 6:

 

2. Γεωργικοί Σκοποί:
(α)  Αν η ιδιοκτησία   θα χρησιμοποιείται  για γεωργικές   καλλιέργειες. Υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια στην περιοχή για γεωργικούς σκοπούς. Υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια στην περιοχή για γεωργικούς σκοπούς.
(β) Αν η ιδιοκτησία  θα χρησιμοποιείται για την ανόρυξη λάκκου ή γεώτρησης για αρδευτικούς σκοπούς. Δεν καταβάλλεται μίσθωμα. Δεν καταβάλλεται τέλος χρήσης
5. Τουριστικοί Σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία  θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση ή χρήση κύριων υποστατικών τουριστικής χρήσης. 5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας. Δεν εφαρμόζεται.
(β) Αν η ιδιοκτησία θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση ή κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κυρίως τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και εστιατορίων και άλλων υποστατικών, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία. 1-3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας. 1-3% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας.
6.  Βιομηχανικοί σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα σε βιομηχανική περιοχή. Καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. Καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής.
(β) Αν η ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός βιομηχανικής  περιοχής. 1-3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. 1-3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής.