Ειδική διάταξη αναφορικά με το ύψος του αρχικού μισθώματος για εκμίσθωση ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για γεωργικούς, τουριστικούς και βιομηχανικούς σκοπούς

86.   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του Πίνακα των περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμών αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες, αντίστοιχα, παραγράφους 2, 5 και 6:

 

2. Γεωργικοί Σκοποί:
(α)  Αν η ιδιοκτησία   θα χρησιμοποιείται  για γεωργικές   καλλιέργειες. Υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια στην περιοχή για γεωργικούς σκοπούς. Υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια στην περιοχή για γεωργικούς σκοπούς.
(β) Αν η ιδιοκτησία  θα χρησιμοποιείται για την ανόρυξη λάκκου ή γεώτρησης για αρδευτικούς σκοπούς. Δεν καταβάλλεται μίσθωμα. Δεν καταβάλλεται τέλος χρήσης
5. Τουριστικοί Σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία  θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση ή χρήση κύριων υποστατικών τουριστικής χρήσης. 5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας. Δεν εφαρμόζεται.
(β) Αν η ιδιοκτησία θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση ή κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κυρίως τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και εστιατορίων και άλλων υποστατικών, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία. 1-3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας. 1-3% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας.
6.  Βιομηχανικοί σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα σε βιομηχανική περιοχή. Καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. Καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής.
(β) Αν η ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός βιομηχανικής  περιοχής. 1-3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. 1-3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής.