Διαδικαστικοί Κανονισμοί

85.-(1) Ο Κυβερνήτης με τη συμβολή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία που γίνεται ή αναλαμβάνεται ενώπιον Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν τέτοιοι Διαδικαστικοί Κανονισμοί τα ζητήματα αυτά και οι διαδικασίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, μπορεί να επιτρέπει τη βραχυχρόνια ή τη μακροχρόνια εκμίσθωση ή να χορηγεί στις οργανώσεις νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στις εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Συνεχνιών Νόμο Ομοσπονδίες Συντεχνιών άδεια χρήσεως ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για κατασκηνωτικούς σκοπούς, με όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίζει ανάλογα με την περίπτωση.