ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 33(4))

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Στους Κανονισμούς αυτούς-

"αποκτών μέρος" σημαίνει τον εγγεγραμμένο κύριο ή συγκύριους ιδιοκτησίας ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει αναγκαστικά την ιδιοκτησία άλλου προσώπου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33.

"ενδιαφερόμενο μέρος" περιλαμβάνει το αποκτών μέρος, το μέρος του οποίου η ιδιοκτησία πρόκειται να αποκτηθεί και οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εμπράγματο δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας αυτής στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου.

"ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί" σημαίνει την ιδιοκτησία η οποία επιδιώκεται να αποκτηθεί αναγκαστικά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33.

2. Το αποκτών μέρος επιδίδει ειδοποίηση στον κύριο της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί γνωστοποιώντας σε αυτόν την σκοπούμενη απόκτηση και δίδοντας πλήρη περιγραφή της δικής του ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί.

3. Το αποκτών μέρος εφοδιάζει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, εντός εξήντα ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης που αναφέρεται στον Κανονισμό 2, με απόδειξη επίδοσης αυτής και ζητεί όπως υπολογιστεί η αξία της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί και καταβάλλει τα νενομισμένα τέλη.

4. Αν ο κύριος της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί επιθυμεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα του αποκτώντος μέρους να αποκτήσει την ιδιοκτησία του, αυτός δύναται, εντός εξήντα ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης που αναφέρεται στον Κανονισμό, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, να ζητήσει από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπως υπολογιστεί η αξία της εγγεγραμμένης ιδιοκτησίας του αποκτώντος μέρους επί της οποίας στηρίζεται το μέρος αυτό και αν αυτός δεν ζητήσει με τον τρόπο αυτό εντός της εν λόγω προθεσμίας, αυτός θεωρείται ως αποδεχόμενος το δικαίωμα αυτό.

5. Ο Διευθυντής προτού προχωρήσει στον υπολογισμό της αξίας οποιασδήποτε ιδιοκτησίας δίνει ειδοποίηση όχι μικρότερη των επτά ημερών στον κοινοτάρχη ή κοινοτάρχες οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στη διενέργεια του υπολογισμού αυτού και στα ενδιαφερόμενα μέρη, γνωστοποιώντας σε αυτούς την ημερομηνία κατά την οποία σκοπεύει να επιθεωρήσει την ιδιοκτησία.

6. Μετά την πάροδο τριάντα αλλά πριν από την πάροδο εξήντα ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 33 το αποκτών μέρος δύναται να καταβάλει στον κύριο της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί την αξία που υπολογίστηκε από το Διευθυντή ή να καταθέσει αυτήν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για καταβολή στον κύριο, και με την απόδειξη ότι η αξία αυτή καταβλήθηκε ή κατατέθηκε με τον τρόπο αυτό και, εκτός αν δόθηκε στο Διευθυντή ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 7, το αποκτών μέρος δύναται να εγγραφεί ως κύριος της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί με καταβολή του τέλους εγγραφής:

Νοείται ότι όταν η ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί είναι βεβαρημένη με την πληρωμή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, η αξία αυτής η οποία υπολογίστηκε θα κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για να πληρωθεί στα πρόσωπα τα οποία έχουν τα εμπράγματα αυτά δικαιώματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες τους όπως αυτές έχουν κατά την ημέρα της κατάθεσης κάθε υπόλοιπου το οποίο καταβάλλεται στον κύριο της ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε.

7. Όταν υποβάλλεται αίτηση στο Δικαστήριο για μεταβολή του υπολογισμού του Διευθυντή ο αιτητής δίνει αμέσως ειδοποίηση γι' αυτό, και παραδίδει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο αντίγραφο της αίτησης του· διαφορετικά το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες ωσάν να μην είχε υποβληθεί ή αίτηση αυτή και δεν είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε τελεστεί καλή τη πίστει πριν από την παράδοση του αντιγράφου αυτού.

8. Όταν υποβάλλεται αίτηση στο Δικαστήριο για μεταβολή του υπολογισμού του Διευθυντή, το αποκτών μέρος δύναται, εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία του διατάγματος του Δικαστηρίου ή από την ημερομηνία κατά την οποία αποσύρθηκε η αίτηση προς το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, να καταβάλει στον κύριο της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί την αξία που ορίστηκε στο διάταγμα ή που υπολογίστηκε από το Διευθυντή ή να καταθέσει αυτήν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για καταβολή στον κύριο· και με την προσαγωγή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο κυρωμένου αντιγράφου του Διατάγματος ή απόδειξης ότι η αίτηση προς το Δικαστήριο αποσύρθηκε ανάλογα με την περίπτωση, και με την απόδειξη ότι η αξία καταβλήθηκε ή κατατέθηκε με τον τρόπο αυτό, το αποκτών μέρος δύναται να εγγραφεί ως κύριος της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί με την καταβολή των τελών εγγραφής:

Νοείται ότι όταν η ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί είναι βεβαρημένη με την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, η αξία αυτής κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για να πληρωθεί στα πρόσωπα που έχουν τα εμπράγματα αυτά δικαιώματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες τους, όπως αυτές έχουν κατά την ημέρα της κατάθεσης κάθε υπόλοιπου το οποίο καταβάλλεται στον κύριο της ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε.

9. Μετά την υποβολή αίτησης από το αποκτών μέρος, προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπως προνοείται στον Κανονισμό 3, για να υπολογιστεί η αξία της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί, καμιά συναλλαγή η οποία επηρεάζει την ιδιοκτησία αυτή δεν επιτρέπεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, εκτός αν η προθεσμία των εξήντα ημερών που προνοείται από τους Κανονισμούς 6 και 8 παρήλθε και το αποκτών μέρος παρέλειψε να καταβάλει την αξία της ιδιοκτησίας στον κύριο αυτής ή να καταθέσει αυτήν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπως προνοείται στους πιο πάνω Κανονισμούς.