ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 68)

ΟΡΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

Εγώ, ο ..............................   εκ ........................................................   επίσημα ορκίζομαι ότι θα

πραγματοποιώ οποιαδήποτε εκτίμηση η οποία απαιτείται από εμένα δυνάμει των διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, πιστά και έντιμα και στο άριστο μέτρο της δεξιότητας και ικανότητας μου.

Ορκίστηκε σήμερα .............................  ημέρα του ............................