Αποζημίωση σε ανήλικους, κτλ.

76. Όταν πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση ή να διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη πληρωμή δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) σε ή προς όφελος ανηλίκου, διανοητικά ασθενή ή προσώπου στο οποίο απαγορεύτηκε από αρμόδιο Δικαστήριο η από αυτόν διαχείριση των υποθέσεων του, αυτή καταβάλλεται ή διενεργείται στον κηδεμόνα αυτού·

(β) σε ή προς όφελος προσώπου που δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία, αυτή καταβάλλεται ή διενεργείται στον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο αυτού που διορίστηκε δεόντως:

Νοείται ότι σε καθεμιά περίπτωση η αποζημίωση δύναται να καταβληθεί ή η πληρωμή δύναται να διενεργηθεί στο Δικαστήριο, και από εκεί να καταβληθεί σε τέτοιο πρόσωπο ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει, με αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.