Εκπρόσωπος αντιπροσωπεύει τον κύριο

77. Όταν στο Νόμο αυτό προνοείται ότι ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας λαμβάνει ή δίνει ειδοποίηση ή υποβάλλει αίτηση ή τελεί οποιαδήποτε πράξη, αυτή δύναται να ληφθεί, δοθεί, υποβληθεί ή τελεστεί από το δεόντως διορισθέντα αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του, εκτός αν από το κείμενο καθορίζεται ή προκύπτει διαφορετικά.