Εξουσία για είσοδο, κτλ., στο Διευθυντή ή εκτιμητή

78. Με το σκοπό άσκησης των εξουσιών που χορηγούνται σε αυτόν από το Νόμο αυτό και των καθηκόντων που επιβάλλονται σε αυτόν, ο Διευθυντής ή οποιοσδήποτε εκτιμητής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο έχει εξουσία όπως, κατά πάντα εύλογο χρόνο, εισέρχεται, περιέρχεται ή εκτιμά οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και τοποθετεί τέτοια ορόσημα επί αυτής ως αυτός ήθελε θεωρήσει σκόπιμο.