Ποινικά αδικήματα

79.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκόπιμα παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε εκτιμητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο στην άσκηση των εξουσιών ή εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του Νόμου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκόπιμα αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη δικαιολογία να παράσχει στον εκτιμητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 70 ή 71, ή την έγγραφη έκθεση αντίστοιχα, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο εκτιμητής απαίτησε από αυτόν να πράξει με τον τρόπο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει προβαίνει σε ψευδή δήλωση στις πληροφορίες ή στην έκθεση που παρασχέθηκαν από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 70 ή 71 ή 74, αντίστοιχα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο καταρτίζει ή εξουσιοδοτεί την κατάρτιση οποιουδήποτε πλαστού επίσημου εγγράφου ή εγγράφου, ή παραποιεί οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή έγγραφο στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του και προσάγει το πλαστό αυτό ή παραποιηθέν επίσημο έγγραφο ή έγγραφο στο Διευθυντή ή τον εκτιμητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο όταν απαιτηθεί να πράξει με τον τρόπο αυτό δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 60, 70,71 ή 74, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.